Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Över 5500 klagomål till justitieombudsmannen år 2018

Justitieombudsmannen (JO) tog emot 5591 klagomål under år 2018. Antalet är mycket stort, även om summan är lägre än fjolårets rekord på 6192 klagomål. De största ämnesområdena för klagomål var socialvården (1097), polisen (632) och hälso- och sjukvården (612).

Rekord i begäran om utlåtanden och höranden

JO tog emot rekordmånga (144) begäran om utlåtanden och höranden i anknytning till förberedelsearbetet av lagar. Av dessa ledde 115 till utlåtanden för ministerier eller höranden i riksdagens utskott.

Klagomålens längsta handläggningstid oförändrad

Av de klagomål som var anhängiga vid årsskiftet var inget över ett år gammalt. Denna målsättning uppnåddes för sjätte gången i rad. 

Många åtgärder

Mängden klagomål och egna initiativ som ledde till att JO vidtog åtgärder var 805, vilket motsvarar cirka 15 % av alla avgöranden.

Verksamheten på eget initiativ 

JO:s kansli lyckades, trots det stora antalet klagomål, även att koncentrera sig på egna initiativ. Under fjolåret utförde JO-kansliet 122 inspektioner. JO:s kansli har haft som målsättning att allokera resurser för inspektionerna på grund av JO:s uppgift att fungera som nationellt besöksorgan enligt FN-konventionen mot tortyr.

Antalet initiativärenden som avgjordes år 2018 var 82. JO tog upp 80 ärenden på eget initiativ.


Mer information ger informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi, tfn 09 432 3352.