Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Rekordmånga klagomål till justitieombudsmannen år 2017

Justitieombudsmannen (JO) tog emot 6192 klagomål under år 2017 vilket innebär en ökning på nästan 1300 klagomål (4922 klagomål år 2016). 

1169 klagomål gällde FPA, 814 av dessa specifikt utkomststödet. Dessa klagomål ökade med ca 700 st. jämfört med år 2016. Brottspåföljdsbranschen, socialförsäkringen samt arbetskraft och utkomstskydd för arbetslösa hörde också till de ämnesområden där antalet klagomål har ökat markant.

Klagomålens genomsnittliga handläggningstid förkortades

Trots en markant ökning i mängden av klagomål förkortades handläggningstiden i genomsnitt från 90 dagar till 78 dagar. År 2017 avgjordes 6094 klagomål. Motsvarande siffra för år 2016 var 4839 avgjorda klagomål. 

Av de klagomål som var anhängiga vid årsskiftet var inget över ett år gammalt. Denna målsättning nåddes redan femte gången i rad. 

Rekordmånga åtgärder

Mängden klagomål och egna initiativ som ledde till att JO vidtog åtgärder var 1141, vilket motsvarar 18 % av alla avgöranden. År 2016 ledde 629 klagomål till att JO vidtog åtgärder,
vilket motsvarar 13 % av alla avgöranden.

Verksamheten på eget initiativ ökade

JO:s kansli lyckades, trots det stora antalet klagomål, även aningen utöka verksamheten på eget initiativ. Under fjolåret utförde JO-kansliet 120 inspektioner (115 år 2016). JO:s kansli har haft som målsättning att allokera resurser för inspektionerna på grund av JO:s uppgift att fungera som nationellt besöksorgan enligt FN-konventionen mot tortyr.

Antalet initiativärenden ökade också aningen år 2017. JO tog upp 77 ärenden på eget initiativ (60 år 2016).

JO:s kommunikationskanaler förnyades

JO:s kansli tog i bruk 2017 en ny webbsida samt öppnade ett konto på Twitter. De nya kommunikationskanalerna möjliggör en ännu snabbare och mångsidigare informationsförmedling.

Mer information ger informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi.