Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Handläggningen av rättelseyrkanden har hopat sig vid FPA

Enligt Folkpensionsanstaltens (FPA) utredning var de genomsnittliga handläggningstiderna för rättelseyrkanden av utkomststöd nästan fyra månader i januari 2018. Handläggningen av rättelseyrkanden har hopat sig och enligt FPA kommer det att ta hela våren att lösa situationen.

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen konstaterade att vid bedömning av kommunens förfarande har man enligt justitieombudsmannens avgörandepraxis i vanliga fall ansett att en rimlig handläggningstid för rättelseyrkanden i anslutning till socialvården ska vara under tre månader. Beviljandet av utkomststöd och även handläggningen av rättelseyrkanden handlar om att ordna stöd som beviljas i sista hand. Långa handläggningstider kan åtminstone i vissa fall äventyra personens rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. 

Handläggningstidernas betydelse ökar i synnerhet när det är fråga om personer i en utsatt situation såsom äldre, personer med svår funktionsnedsättning, personer med psykiska problem och klienter inom socialvården som lever på enbart utkomststöd.

BJO fäste uppmärksamhet vid att rättelseyrkanden ska behandlas på behörigt sätt utan dröjsmål. BJO bad även FPA att senast den 1 juni 2018 meddela vilka åtgärder man har vidtagit eller vidtar i frågan. 
Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut EOAK/6048/2017 har publicerats (på finska) i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi

Mer information ger referendarieråd Tapio Räty tfn 09 432 3379.