Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Offentligheten bör ökas kring bedömningen av studentexamensprov

Studentexamensnämnden bör öka öppenheten kring den preliminära bedömning av provsvaren som görs i gymnasierna, anser biträdande JO Jussi Pajuoja i ett av sina senaste beslut.

Enligt Pajuoja bör studentexamensnämnden i enlighet med offentlighetslagen främja öppenheten i sin verksamhet, bl.a. genom att informera om sin bedömningspraxis. Lagen förutsätter också att de viktigaste anvisningarna är lättillgängliga, t.ex. på nätet.

En lärare nämner i sitt klagomål att studentexamensnämnden konstruerar proven i god tid och samtidigt gör sina egna modellösningar för att kontrollera uppgifternas rimlighet. Dessa modellösningarna publiceras emellertid inte, trots att de är av bättre kvalitet än de lösningarna som i stor hast uppgjorts av föreningen Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto (MAOL).

MAOL gör i allmänhet på provdagens kväll upp preliminära modellsvar och poänganvisningar för provuppgifterna i matematik, fysik och kemi. De sänds mot betalning till skolorna, närmast för föreningens medlemmar.

Pajuoja anser att grunderna för den preliminära bedömning som utförs i gymnasierna bör förtydligas och att offentligheten kring proven bör förbättras till denna del. En väsentlig del av studentexamen kan inte läggas ut och avknoppas till ämneslärarnas förening, trots att dessa lärare deltar i den preliminära bedömningen av proven.

I samband med studentexamen är detta särskilt viktigt eftersom bedömningen har betydelse för den enskildes rättigheter och skyldigheter. Studentexamensnämndens långvariga praxis när det gäller publiceringen av bedömningsgrunderna för matematiska ämnen skiljer sig t.ex. från många universitets nuvarande bedömningspraxis för inträdesprov.

Pajuoja har bett undervisnings- och kulturministeriet före utgången av augusti ge en utredning om vilka åtgärder ministeriet har vidtagit för att främja offentlighet och en god förvaltning.

Biträdande JO Pajuojas beslut 12.1.2012, dnr 301/4/11, i sin helhet på svenska och på finska.

Närmare information ger referendarierådet Jorma Kuopus, tfn 09 4321.