Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Myndigheternas kommunikation brast i häktningsärendet


Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja undersökte på eget initiativ ett fall där en person med beslut av tingsrätten häktats i sin frånvaro. Polisen grep personen senare på grund av en efterlysning och personen fördes till Vanda fängelse.

Verkställandet av häktningsyrkandet meddelades dock inte till tingsrätten och häktningsärendet behandlades därmed inte i tingsrätten inom de i tvångsmedelslagen stadgade fyra dygnen från häktningen.

Därför satt personen i Vanda fängelse i över fem månader innan situationen upptäcktes.

En anmälan enligt lag gjordes inte

Biträdande justitieombudsmannen konstaterade att tingsrätten inte meddelades häktningen på det sätt som förutsätts i tvångsmedelslagen. Polisinrättningen i Helsingfors som grep personen gjorde inte anmälan, och inte heller verkställighetsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten gjorde anmälan. Eftersom anmälan saknades togs häktningen inte upp för ny behandling i tingsrätten.

Även lagstiftningen är bristfällig

Enligt biträdande justitieombudsman har lagen inga precisa bestämmelser om vilken myndighet som ansvarar för anmälan till tingsrätten. Han ansåg det motiverat att ansvarsfördelningen bestäms mer exakt än idag.

Dessutom verkar det som om försummelsen av anmälningsplikten även berodde på myndighetens bristfälliga anvisningar och kommunikation. Biträdande justitieombudsmannen ansåg det vara klart att antingen polisinrättningen i Helsingfors eller verkställighetsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten borde ha sett till att häktningen meddelas till tingsrätten utan dröjsmål.

Biträdande justitieombudsman har begärt justitieministeriet att senast 1 januari 2018 meddela vilka åtgärder hans förslag till precisering av lagstiftningen har föranlett.

Avgörandet tog inte ställning till ett eventuellt gottgörande av frihetsberövandet, eftersom ärendet till den delen har behandlats av statskontoret och det har varit möjligt att anhängiggöra ett tvistemål i domstol.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut 1640/2016 publiceras i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbsidor, www.ombudsman.fi/.

Ytterligare information ger justitieombudsmannens sekreterare Juho Martikainen, tfn 09 432 3336.