Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Mögelskolor sanerades inte tillräckligt målmedvetet

Biträdande JO Pajuoja kritiserar Helsingfors stad

26.5.2010

Biträdande JO Jussi Pajuoja kritiserar Helsingfors stad för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder
för att utreda och avhjälpa skolors problem med inneluften. Stadens utbildningsverk och fastighetsverk borde ha handlat målmedvetnare för att uppfylla de krav som arbetarskyddslagen ställer. Som arbetsgivare borde staden ha utrett och bedömt riskerna på arbetsplatserna samt sett till att arbetstagarna och eleverna inte exponerades för hälsofarliga biologiska och andra agenser.

En lärare klagade hos JO över problem med skolornas inneluft

En lärare vid en skola i Helsingfors insjuknade i början av 2007. Företagsläkaren meddelade Nylands arbetarskyddsdistrikt sin misstanke att det var fråga om en yrkessjukdom. Redan året innan hade fuktproblem konstaterats i skolan.

Läraren fick förflyttning till en annan grundskola där hon började arbeta hösten 2007. Redan i oktober sjukskrevs läraren igen, på grund av symtom i andningsorganen. Skolans tak hade haft upprepade läckage.

Följande höst flyttade läraren till en tredje grundskola. Där fick hon redan efter några veckor feber, huvudvärk, ledsmärtor och ögonsymtom. I september 2008 sjukskrevs läraren. Det framgick att skolans matsal hade omfattande vattenskador.

I sitt klagomål undrar läraren om inte Helsingfors stad är skyldig att ordna med hälsosamma förhållanden på sina arbetsplatser. Läraren uppger att staden inte medgivit mögelskadorna trots att hon och flera andra led av sjukdomar och hade samband med fuktskademikrober.

Expertutlåtande om stadens åtgärder för att utreda skolornas problem med inneluften

Biträdande JO Jussi Pajuoja bad med anledning av klagomålet Institutet för hälsa och välfärd (THL) ge ett utlåtande om mögelproblemen i byggnaderna och om Helsingfors stads åtgärder för att utreda skolornas problem med inneluften.

Forskningsprofessor Aino Nevalainen vid THL:s avdelning för miljöhälsa konstaterar i sin promemoria att stadens myndigheter inte förefaller ha någon noggrannare uppfattning om sina skolbyggnaders skick och sålunda inte heller om till vilken skola man kunde förflytta en lärare som exponerats för fuktskador och insjuknat.

I fråga om fuktskador gäller inom företagshälsovården den s.k. Majvik II -rekommendationen. Enligt den måste exponeringen ovillkorligen stoppas eller åtminstone minskas avsevärt. En person som insjuknat får därför inte förflyttas till fuktskadade lokaler.

Enligt forskningsprofessorn kan det vara en från arbetarskyddssynpunkt motiverad åtgärd att flytta en lärare som insjuknat på grund av mögelproblem till en annan skola. Också med tanke på skolelevernas hälsa är det viktigt att undersöka om skolförhållandena är riskfria.

Enligt professor Nevalainen får man av stadens rapporter det intrycket att myndigheterna inte handlat tillräckligt målmedvetet och effektivt. Provtagningen har snarare varit slumpmässig än konsekvent. Materialet innehåller endast i begränsad omfattning ursprungliga laboratorieundersökningar. Folkhälsoinstitutets anvisningar om undersökning av fukt- och mögelskador förutsätter att inneluftmätningar i skolor baseras på ett tillräckligt antal prover. Det har inte heller tydligt framgått om provtagningarna och mätningarna blivit korrekt tolkade, om eventuella fynd lett till nödvändiga åtgärder och om reparationer verkligen gjorts för att komma åt orsakerna till de konstaterade problemen.

Biträdande JO konstaterar att staden inte har några exakta rapporter om vilka tekniska och strukturella undersökningar som gjorts för att lokalisera skolbyggnadernas skador och som kan läggas till grund för planeringen av reparationer. Det förblir också oklart hur eventuella reparationer lyckats och om staden följt upp situationen.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 3058/4/08 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Henrik Åström,
tfn (09) 4321.