Mikko Sarja utnämnd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har valt referendarieråd, JL, VH Mikko Sarja till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen för mandattiden 1.10.2017-30.9.2021.

Enlig lagen väljer riksdagens ombudsman en ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen, för en mandattid på högst fyra år, efter att ha mottagit grundlagsutskottets ståndpunkt. Grundlagsutskottet förespråkade i sin ståndpunkt valet av Mikko Sarja.

Justitieombudsmannen beslutar enligt lagen när ställföreträdaren ska kallas att sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter.

Mikko Sarja är anställd vid justitieombudsmannens kansli som referendarieråd. Sarja har arbetat vid justitieombudsmannens kansli sedan år 2003. Innan det fungerade han som föredragande vid justitiekanslersämbetet och innehade forskningsuppdrag vid Lapplands universitet.