Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Många missförhållanden vid Utbildningsstyrelsen 2003 - 2007

19.9.2008

I samband med att biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts inspekterade Utbildningsstyrelsen i november 2006 uppdagades flera administrativa missförhållanden. Lindstedt beslöt i det sammanhanget närmare undersöka den interna kontrollen inom ämbetsverket, utvärderingen av utbildningen, dröjsmål med behandlingen av ärenden och brister i registreringssystemet. Åren 2006 - 2007 fick biträdande justitieombudsmannen fyra klagomål som gällde Utbildningsstyrelsens personalärenden och utnämningar. Han har nu gett sitt beslut i dessa sammanlagt sju ärenden.

Biträdande justitieombudsmannen kritiserar Utbildningsstyrelsens interna kontroll

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt anser att Utbildningsstyrelsens interna kontroll på uppdrag av den förra generaldirektören i alltför stor utsträckning fokuserats på olika operativa uppgifter. Detta ledde till konflikter inom ämbetsverket. Den interna kontrollen måste emellertid vara opartisk och objektiv och den bör undvika intressekonflikter.

Tydligast kom problemen med den interna kontrollen fram i samband med att det nya lönesystemet infördes. En inspektör hade bl.a. krävt att få se sekretessbelagda personbedömningar och föreslagit att de tjänstemän som vägrat lämna ut bedömningarna skulle ges varning. Inspektören är inte längre i Utbildningsstyrelsens tjänst.

 Arbetsfördelningen mellan rådet för utbildningsvärdering och Utbildningsstyrelsens måste tydligas

Under biträdande justitieombudsman Lindstedts inspektion framkom det problem också i arbetsfördelningen mellan rådet för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsen. Meningsskiljaktigheterna gällde sättet för förverkligande och organisering av utvärderingen. Dessutom påtalades bristande samarbete och överlappande utvärderingsfunktioner.

Biträdande justitieombudsmannen anser att organiseringen av utvärderingen varit problematisk både med tanke på god förvaltningssed och från parternas synpunkt. Ansvarsfördelningen mellan Utbildningsstyrelsen och rådet för utbildningsutvärdering måste omedelbart förtydligas. Biträdande justitieombudsmannen framställer sålunda att undervisningsministeriet justerar bestämmelserna om utvärderingen.

De missförhållanden i dokumenthanteringen som påtalades redan 2001 hade inte åtgärdats

Biträdande justitieombudsman Lindstedt uppmärksammar Utbildningsstyrelsen på vissa dröjsmål med behandlingen av ärenden och på den föråldrade arkivstadgan. Dessa problem påtalades redan år 2001, i samband med att den dåvarande biträdande justitieombudsmannen inspekterade Utbildningsstyrelsen. Missförhållandena hade inte rättats till ännu år 2006.

Det fanns ingen grund för att upprepade gånger visstidsanställa en utbildningssekreterare

I sitt avgörande av det första klagomålet framför biträdande justitieombudsman som sin uppfattning att Utbildningsstyrelsen två år i rad utan grund visstidsanställt en utbildningssekreterare vid utbildningsenheten för romer. En god personalpolitik förutsätter att permanenta uppgifter sköts av fast anställda. Det måste finnas i arbetsavtalslagen angivna grunder för visstidsanställningar. Tjänstemannanämnden bestämde därför att till utbildningssekreteraren skulle betalas åtta månaders lön i ersättning.

Generaldirektören jävig att delta i behandlingen av ett disciplinärt ärende

I sitt avgörande av det andra klagomålet kritiserar biträdande justitieombudsmannen Utbildningsstyrelsens förra generaldirektör för att hon som jävig deltog i behandlingen av ett disciplinärt ärende.

En kvällstidning hade intervjuat Utbildningsstyrelsens chaufför och delvis på basis av intervjun kritiserat generaldirektörens användning av tjänstebil. Omedelbart efter att tidningsartikeln publicerats kallade generaldirektören in chauffören för att eventuellt ge honom en disciplinär tillrättavisning. Hon var själv närvarande då chauffören hördes.

Enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt var generaldirektören jävig både då hon undertecknade kallelsen till chauffören och då hon deltog i mötet där chauffören hördes. Jäv uppkommer då en tjänsteman som behandlar ett ärende står i ett sådant förhållande till ärendet eller en part att tjänstemannens opartiskhet äventyras. Kvällstidningens artikel gällde uttryckligen generaldirektörens förfarande.

Det tredje och fjärde klagomålet, som gällde en utnämning vid Utbildningsstyrelsens utbildningsenhet för romer respektive polisens förfarande i samband med undersökningen av brottsanmälningar gällande Utbildningsstyrelsen ledde inte till åtgärder från biträdande justitieombudsmannens sida.

Närmare upplysningar ger referendarieråd Jorma Kuopus,
tfn (09) 432 3385.

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts avgöranden dnr 260/4/06, 4032/4/06, 4126/2/06, 4127/2/06, 4128/2/06, 389/4/07 och 3112/4/07 (på finska).