Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Många problem i beslutsfattandet som gäller begränsningsåtgärder

På order från riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin gjordes ett oanmält inspektionsbesök på barnskyddsanstalten Jussin kodit i Haukipudas. Under inspektionen observerades ett stort antal problem beträffande bemötandet av barnen som var placerade på anstalten och beträffande beslutsfattandet som gällde begränsningsåtgärder.

BJO fäste uppmärksamhet vid att begränsningsåtgärder alltid förutsätter ett separat beslut och en individuell och separat bedömning av om förutsättningarna i lagen uppfylls. Vårdplatsen utom hemmet ska säkerställa att förutsättningarna för begränsningsåtgärder som avses i lagen uppfylls individuellt och separat för varje begränsningsåtgärd som vidtas och begränsningsåtgärderna får inte tillämpas som straff.

BJO ansåg att de regler för begränsning av barnens rörelsefrihet som anstalten tillämpade, samt brutna sociala relationer med anknytning till detta, inte hade någon grund i lagen. Det är särskilt viktigt att barnet kan gå i skola under den tid som rörelsefriheten är begränsad. Om detta inte kan ordnas ska individuella grunder för begränsningen framgå av beslutet.

BJO fäste också uppmärksamhet vid anstaltens isoleringsrum och dess läge. BJO krävde att man i beslutet om isolering av barn tydligt ska registrera situationen och barnets beteende som lett till isoleringen, sättet att genomföra isoleringen, hur grunderna för fortsatt isolering fortgående har bedömts under isoleringen samt hur man har beslutat att avsluta den.

BJO krävde också att besluten om begränsning alltid ska meddelas till barnet på ändamålsenligt sätt och att barnen i alla situationer informeras på ett tillräckligt och förståeligt sätt om innehållet i beslutet som gäller dem, deras rättigheter och anstaltens skyldigheter.

Barnets vårdplats utom hemmet måste kunna skapa en hemlik atmosfär på anstalten, där barnet upplever att det är tryggt och där barnet kan samtala i förtroende med de vuxna som ingår i barnets vardag på vårdplatsen, utan rädsla för påföljder.

BJO ansåg att det är viktigt att vårdplatsen utom hemmet upprättar en särskild plan, med hjälp av vilken man kan stödja tillgodoseendet av barnets självbestämmanderätt och påverka uppfyllandet av kraven på god behandling.

Efter inspektionen har Jussin kodit övergått i Familiar Oy:s ägo. Protokollutkastet skickades till Familiar Oy. Familiar Oy har meddelat att ett flertal ändringar har gjorts i anstaltens verksamhet efter detta. Barnen har inte längre klätts av eller isolerats. Under våren kommer isoleringsrummet att ändras om till kontor och samtidigt bedöms om ett isoleringsrum är nödvändigt. Begränsningarna som gäller barnens användning av telefon har slopats. De disponibla medlen har överlämnats till barnen och inga kvitton krävs för inköp. Barnen som är placerade i Jussin kodit får röra sig fritt utanför enheten. Barn från olika avdelningar får umgås med varandra och ta emot besökare. Barnens egna handledare har samtalat med barnen om enhetens regler och ändringar har gjorts tillsammans med barnen. Barnens delaktighet har utökats genom att utveckla och utvidga innehållet i de gemensamma mötena. Familiar Oy har dessutom ordnat omfattande fortbildning för personalen.

Inspektionsprotokollet 4099/2018 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi

Mer information ger referendarieråd Tapio Räty, tfn 09 432 3379.