Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Avvisning av barn utan beslut om uppehållstillstånd och avvisning

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin ansåg att Migrationsverket praxis i utlänningsärenden inte tryggar barnets rättigheter. BJO Sakslin utredde på eget initiativ ett ärende som gällde Migrationsverkets praxis att inte fatta ett eget beslut för barn som fötts i familjen efter beslut om avvisning. 
 
- Barnets avvisning förutsätter ett motiverat beslut om avvisning. I beslut om barn måste barnets intresse utvärderas övergripande och individuellt, konstaterar Sakslin.
 
Barnen har generellt mer utmaningar än de vuxna att trygga sina rättigheter. Barn som är asylsökande riskerar dessutom att få lida av diskriminering som deras föräldrar utsätts för. De utsätts även för en större fara än andra att behandlas illa av vuxna och närstående. Därför bör myndigheter och domstolar fästa särskild uppmärksamhet vid att barnets rättigheter tillgodoses. Detta är av en särskilt stor betydelse när barnet är i en sårbar ställning, såsom en asylsökande.  
 
- Enligt grundlagen och konventionen om barnets rättigheter måste varje barn respekteras som en egen individ oberoende av ålder eller härkomst, säger Sakslin.
 
Barnets intresse måste prövas individuellt och övergripande i ett eget beslut för att förverkliga barnets människovärde och rätten till särskilt skydd som tryggas av grundlagen och i de internationella människorättskonventionerna.
 
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 5948/2016 har publicerats (på finska) i sin helhet på webbplatsen www.ombudsman.fi
 
Ytterligare information ger föredragande Virve Toivonen, tfn 044 575 2235.