Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Prövning av barnets bästa i utlänningsärende

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin ansåg att myndigheterna hade försummat prövningen av barnets bästa i ärendet gällande en asylsökande barnfamilj. Avgörandet gällde både flyktingförläggningens och det kommunala socialväsendets agerande. BJO Sakslin utredde ärendet på grundval av klagomålet som hade lämnats av barnen i familjen. 
 
Barnfamiljens mottagningstjänster hade upphört efter att den högsta förvaltningsdomstolen hade fattat ett negativt beslut i ärendet gällande uppehållstillstånd och asyl. Familjen hade inte avlägsnat sig frivilligt från landet och därför överfördes familjen som klient till socialväsendet. I samband med indragningen av mottagningstjänster och beviljandet av socialtjänster prövades inte barnens bästa och barnens åsikter utreddes inte. Situationen med avseende på barnen var särskilt klandervärd på grund av att asylprocessen pågått under mer än sju år. 
 
BJO Sakslin konstaterade att de klagande och deras syskon hade utsatts för en orimligt utmanande situation på grund av val och beslut som fattats av vuxna. Situationen hade påverkats av både barnens föräldrars val och av de finländska myndigheternas agerande.
 
- I den uppkomna situationen har myndigheterna en ännu större skyldighet att pröva individuellt och övergripande det bästa för alla barn i familjen. Utredningen av barnens åsikter är en central del i prövningen av barnens bästa. Barnet har jämfört med den vuxna alltid svagare möjligheter att dra försorg om sina egna rättigheter. Därför är det motiverat att myndigheterna fäster särskild uppmärksamhet för att dessa tillgodoses. Skyldigheten är ännu mer vägande när barnet är i en särskilt sårbar ställning, som till exempel en asylsökande, betonar Sakslin. 
 
I avgörandet togs inte ställning till vilket slutresultat prövningarna borde ha lett till.
 
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 6946/2017 har publicerats (på finska) i sin helhet på webbplatsen www.ombudsman.fi.
 
Ytterligare information ger föredragande Virve Toivonen, tfn 044 575 2235.