Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

En övre åldersgräns för grundläggande konstundervisning som inte bygger på lag är diskriminering

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen anser att en läroanstalt som ger grundläggande konstundervisning inte får genom eget beslut utesluta från undervisningen sökanden vars ålder överstiger en viss gräns.

Enligt lagen är grundläggande konstundervisning i första hand avsedd för barn och unga. I lagen stadgas inte några exakta övre åldersgränser som kan tas i beaktande vid elevantagningen. Med stöd av diskrimineringslagen är särbehandling på grund av ålder inte diskriminering om behandlingen föranleds av lag och annars har ett godtagbart syfte samt om medlen för att uppnå detta syfte är proportionerliga.

Biträdande justitieombudsmannen föreslår att undervisnings- och kulturministeriet bedömer om det finns behov av att precisera lagen om grundläggande konstundervisning så att jämlikheten inom grundläggande konstundervisning tryggas. 

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut 6832/2017 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarieråd Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.