Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Kritik från BJO Sakslin mot Skatteförvaltningen för att kunderna var tvungna att rätta fel som förvaltningen begått

I samband med utredningen av ett klagomålsärende framgick det att det hade skett ett programmeringsfel vid Skatteförvaltningen i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för år 2012. Som en följd av det antecknades cirka 3 600 skattskyldiga personers pensionsinkomst som de fått från utlandet två gånger i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten.

Skatteförvaltningen underlät att korrigera felet, så att det hängde på kundernas egen aktivitet att få felet rättat. Som grund för det här angavs att de skattskyldiga i allmänhet instrueras att kontrollera de uppgifter som använts i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten. Vid Skatteförvaltningen ansåg man att det var sannolikt att kunderna upptäcker felet, eftersom förskottsinnehållningsprocenten märkbart ändrades jämfört med förgående år på grund av felet. Skatteförvaltningen ansåg att det med tanke på verkställandet av god förvaltning var tillräckligt att orsaken till felet hade klargjorts för kundservicens personal, och att personalen hade instruerats i hur felet skulle korrigeras både inom telefonservicen och vid personliga besök vid kundservicen.

Bara cirka hälften av de 3 600 pensionstagarna ansökte om ändring i förskottsinnehållningsprocenten. Därmed verkställdes cirka 1 800 pensionstagares förskottsinnehållning som för hög under året 2012. De fick tillbaka skatten som uppburits till alltför stort belopp i form av förskottsåterbäring i december 2013.

BJO bedömer att felet i regel gällde äldre personer. Bland dem kan det ha funnits personer med begränsad funktionsförmåga. Det framgick inte av Skatteförvaltningens utlåtanden och utredningar om man hade uppmärksammat de här skattskyldiga personernas eventuella specialbehov när man bedömde sättet att korrigera felet.

BJO anser att Skatteförvaltningens åtgärder inte var tillräckliga. Serviceprincipen för god förvaltning och myndighetens rådgivningsskyldighet hade förutsatt att Skatteförvaltningen hade försökt rätta sitt fel på något sätt. Myndigheternas skyldighet att informera förutsätter att myndigheten informerar om de rättigheter och skyldigheter enskilda människor har inom dess verksamhetsområde. Skatteförvaltningen borde ha informerat om det inträffade felet via olika massmedier och informationskanaler, och om hur man kunde få felet korrigerat. Med hjälp av informationsspridning hade man haft möjlighet att nå också sådana personer som inte på något annat sätt upptäckte det inträffade felet, och som inte förstod vilka åtgärder de skulle vidta för att korrigera felet. Genom aktiv informationsspridning hade det dessutom varit möjligt att också nå de kunder som hade behov av stöd och dem som sköter deras ärenden eller deras assistenter.

BJO Maija Sakslins beslut dnr 2826/2013 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats oikeusasiamies.fi.

Tilläggsuppgifter erhålls av referendarieråd Ulla-Maija Lindström,
tfn 09 432 3355.