Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Kommunen debiterade självriskandelar utan stöd i lag

Biträdande JO Jussi Pajuoja anser att före detta Hauho kommun utan stöd i lag har tagit ut självriskandelar hos föräldrarna till hauhobarn som fått undervisning vid Sibeliusinstitutet i Tavastehus.

Biträdande JO föreslår att Tavastehus stad vidtar åtgärder för att kompensera elevernas föräldrar för självriskandelarna.

Enligt lagen kan kommunen ordna grundläggande konstundervisning och för undervisningen kan skäliga avgifter tas ut av eleverna. Hauho kommun hade inte ordnat grundläggande musikundervisning utan köpt den av Sibeliusinstitutet i Tavastehus.

Hauho kommun tog som självriskandel av kostnaderna för upphandlingen ut 500 euro per elev och läsår. Före beslutet 2006 hade självriskandelen varit betydligt mindre.

Endast den som ordnar undervisningen kan debitera elevavgifter

Enligt lagen om grundläggande konstundervisning har den som ordnar undervisningen, i det aktuella fallet Sibeliusinstitutet, rätt att ta ut terminsavgifter. Hauho kommun hade ingått ett avtal med institutet om att dela på kostnaderna för undervisningen. Enligt avtalet kunde Sibeliusinstitutet för eleverna från Hauho fastställa terminsavgifter som avvek från avgifterna för de övriga eleverna.

Eftersom Hauho kommun inte kunde anses vara en utbildningsanordnare i lagens bemärkelse hade den inte rätt att ta ut terminsavgifter. Avsikten med lagen är inte att två anordnare ska kunna ta ut elevavgifter för samma undervisning. Från elevernas synpunkt har det ingen betydelse om avgifterna kallas elevavgifter eller självriskandelar.

Ministerierna oeniga med Tavastehus stad

Såväl undervisnings- och kulturministeriet som finansministeriet anser att Hauho kommuns sätt att debitera av självriskandelar inte är förenligt med lagen.

Tavastehus stad - som Hauho kommun sedermera sammanslagits med - anser för sin del att det uppkommit ett privaträttsligt avtal mellan kommunen och föräldrarna. Enligt staden var detta en följd av att elevernas föräldrar kände till Hauho kommuns praxis och betalade de debiterade avgifterna.

Biträdande JO föreslår kompensation

Biträdande JO föreslår att Tavastehus stad vidtar åtgärder för att kompensera elevernas föräldrar för de självriskandelar som de betalat utan stöd i lag. Pajuoja ber staden att före utgången av januari 2011 meddela vilka åtgärder den vidtar i ärendet.

BJO Jussi Pajuojas beslut dnr 1713/4/09 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.