Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Klagomål om polisens husrannsakan

Biträdande justitieombudsman (BJO) Jussi Pajuoja kritiserar i tre beslut polisens förfarande vid husrannsakningar. En husrannsakan gjordes utgående från misstanke om brott och de övriga för att påträffa en svarande som förordnats att bli hämtad till tingsrätten av polisen.

Ett skriftligt beslut ska utfärdas för husrannsakan

Alla husrannsakningar hade gjorts utgående från ett muntligt beslut. Detta är i sig möjligt i brådskande situationer. I de fall som klagomålet gällde kan dock endast den husrannsakan som gjordes på basen av misstanke om brott anses vara brådskande.

Ett beslut om husrannsakan måste enligt lag utfärdas skriftligt efteråt för varje fall om det inte fanns tid för detta före husrannsakan. I inget av fallen utfärdades ett skriftligt beslut i efterhand.

Polisen påmindes också om att ett protokoll måste skrivas för varje husrannsakan.

Oklarheter kring den lagstiftning som ska tillämpas

Vid utredningen av klagomålen framgick att det inom polisen råder oklarheter kring den lag som föreskriver om husrannsakan av personer som ska hämtas till rätten. Enligt biträdande justitieombudsmannen är det tvångsmedelslagen som ska följas även vid denna typ av husrannsakan. Detta är också Polisstyrelsens uppfattning.

BJO åtog sig också att på eget initiativ reda ut om författningsgrunden för handräckning till domstolar är i sin ordning vid fall som dessa. Från polisens sida har man upplevt att situationen är otillfredsställande.

Framställning om gottgörelse

I ett fall hade polisen utfört husrannsakan hos den klagande kl. 6 för att få tag på dennes mor. Polisen framförde ändå inte de särskilda skäl som föreskrivs i lagen för en husrannsakan som görs så tidigt på morgonen. Utöver detta hade en ny husrannsakan genomförts hos klaganden tre timmar senare. Även denna husrannsakan var resultatlös. Vid utredningen av klagomålet framgick att polispatrullen till följd av ett missförstånd vid polisens ledningscentral hade fått denna husrannsakan i uppgift även om ingen i själva verket hade fattat ett sådant beslut. Dessutom hade man vid husrannsakningarna inte till alla delar följt lagenliga förfaranden.

BJO föreslår Statskontoret att staten ska ersätta klaganden för ingreppen i dennes hemfrid.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut dnr 2773/4/15, 4281/4/15 och 72/4/16 har publicerats i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Mer information fås av referendarieråd Juha Haapamäki tfn 09 432 3334.