Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Centralkriminalpolisen klandras för utlåtande

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen kritiserar två polismän vid centralkriminalpolisen för att ha överlåtit sekretessbelagda uppgifter till Helsingfors stad. Det samhälleligt godtagbara syftet att förebygga organiserad brottslighet berättigade inte förfarandet, eftersom utlämnande av sekretessbelagda uppgifter bör grunda sig på lag. 

Staden utförde bakgrundsutredning i samband med hyreslokal

I samband med en planerad uthyrning av en fastighet bad Helsingfors stad polisen om information angående en potentiell anknytning mellan företagen som önskade hyra fastigheten och motorcykelklubben Bandidos. Centralkriminalpolisen gav ett utlåtande i ärendet, där man konstaterade att ansvarspersonerna i företagen var medlemmar i klubben. Staden meddelade hyresinstansen att de mycket sannolikt får ett negativt beslut med hänvisning till utlåtandet. 

Uppgifter får utlämnas endast med laglig grund

JO konstaterade att medlemskap i den nämnda klubben är en sekretessbelagd uppgift enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). Enligt offentlighetslagen får myndigheter lämna ut sekretessbelagda uppgifter endast om det finns en laglig grund för det. I detta fall fanns ingen relevant bestämmelse. 

Utlämnandet av sekretessbelagda personuppgifter regleras noggrant i enlighet med skyddet för privatlivet och personuppgifter som tryggas i grundlagen. Detta görs bland annat genom säkerhetsutredningslagen, som dock inte var tillämplig för detta fall. Sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut endast under lagstadgade förutsättningar. 

Polisstyrelsen var i sin juridiska bedömning av ärendet på samma linje som JO.

Viktigt att bekämpa brottslighet

JO påpekar att det är mycket viktigt att bekämpa allvarlig och organiserad brottslighet. Polisens lagenliga uppgift och samhälleligt godtagbara syfte att bekämpa brottslighet berättigar dock inte i sig polisen att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till en annan myndighet. Även organiserad brottslighet ska bekämpas endast på sådana sätt som lagen tillåter.   

I erhållna utlåtanden påpekade man att det finns ett behov för dylik utlämning av uppgifter. I vissa europeiska länder bekämpas organiserad brottslighet genom ett brett samarbete mellan olika myndigheter, som inkluderar informationsutbyte. JO konstaterade att om Polisstyrelsen anser att den nuvarande lagstiftningen inte erbjuder tillräckliga metoder för att bekämpa organiserad brottslighet, kan Polisstyrelsen efter eget gottfinnande vidta nödvändiga åtgärder för att uppdatera lagstiftningen. 

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut 4963/2017 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi 

Mer information om ärendet ger referendarieråd Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.