Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Staden kränkte rektorns yttrandefrihet

Riksdagens biträdande justitieombudsmans (BJO) ställföreträdare Mikko Sarja har gett stadens bildningsdirektör en anmärkning för att ha kränkt rektorns yttrandefrihet. Han ber staden bedöma hur kränkningen av yttrandefriheten kan rättas till eller korrigeras samt hur kränkningen kan gottgöras rektorn. Staden ska meddela justitieombudsmannen vilka åtgärder hans framställning givit upphov till före slutet av maj 2019.

Staden gav rektorn en skriftlig varning i januari 2018. Enligt staden hade rektorn svikit sina chefers förtroende genom att skicka en skrivelse till förtroendemännen kringgående cheferna, genom att agera i strid med arbetsgivarens instruktioner genom att skicka en kallelse till bildningsnämnden och genom att uppföra sig osakligt på ett informationsmöte. Rektorns agerande anknyter till sammanslagningen av gymnasier som rektorn inte understödde.

BJO:s ställföreträdare undersökte ärendet med anledning av rektorns klagomål och ansåg att varningens grunder var rättsligt ohållbara med tanke på fallets omständigheter. Tilldelandet av varning för utövandet av yttrandefrihet stred mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundlagen. 

Enligt BJO:s ställföreträdare är det naturligt att en rektor i egenskap av företrädare för sin skola och expert inom sin bransch även för fram egna och skolans kritiska åsikter gällande en sammanslagning av gymnasier och genomförandet av sammanslagningen. 

BJO:s ställföreträdare utvärderade i sitt beslut i stor omfattning principiella synpunkter med avseende på tjänstemannens yttrandefrihet bland annat mot bakgrund av avgöranden enligt grundlagen, människorättskonventionen och domstolen för de mänskliga rättigheter.

BJO:s ställföreträdare hänvisar även till justitieombudsmannens tidigare beslut gällande yttrandefrihet då hen betonat att en skriftlig varning är en sträng påföljd från arbetsledningens sida för utövandet av grundläggande rättigheter eftersom den är i anknytning till hot om uppsägning. Strängheten betonas även av att en kommunal tjänsteinnehavare inte kan överklaga varningen hos domstolen. 

Biträdande justitieombudsmannens ställföreträdare Mikko Sarjas beslut 1661/2018 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi. 

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Päivi Pihlajisto, tfn 09 432 3388.