Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Folkpensionsanstaltens ändringar i utkomststödet äventyrade läkemedelsbehandlingens kontinuitet och en jämlik tillgång till hälsotjänster

Folkpensionsanstalten (FPA) har i flera klagomål kritiserats för att den inte har beviljat utkomststöd för läkemedel utskrivna av läkare eller andra hälsovårdsutgifter.

Hösten 2017 ändrade FPA sin praxis vid beviljande av utkomststöd för hälsovårdsutgifter så att utkomststödsklienters möjligheter att få de läkemedel som den behandlande läkaren ordinerat dem blev mer begränsade och kontinuiteten i den läkemedelsbehandling klienten behövde äventyrades. 

BJO Pölönen ansåg att det nya kravet på att läkemedelsutgiften ska vara ”nödvändig och behövlig” som FPA fastställt inte grundar sig på ordalydelsen i lagen om utkomststöd, som endast förutsätter att utgiften är ”behövlig”. 

Dessutom lyfte man i samband med FPA:s nya förfarande fram frågan om jämlikhet mellan personer som får grundläggande utkomststöd och sådana personer som har råd att betala sina läkemedel själva i fråga om tillgången till hälsotjänster. I bägge situationerna hade den behandlande läkaren konstaterat att läkemedlet var behövligt för personen i fråga.

Fpa uppgav för offentligheten att man genom förändringen också ingriper i läkemedelsmissbruk. Lagen om utkomststöd innehåller dock inga bestämmelser om att FPA har befogenheter att göra en mer omfattande medicinsk utredning av hälsotillståndet hos den person som ansöker om utkomststöd eller övervaka yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, det vill säga större befogenheter än att bedöma läkemedelsutgiftens behövlighet. BJO ansåg att förfarandet satte stämpel på utkomststödsklienterna.

Dessutom kritiserade BJO det att FPA kategoriskt hade lämnat vissa läkemedel utanför utkomststödet och i sin expertgrupp fastställt de läkemedel för vilka man i regel utan individuell prövning begär en tilläggsutredning om användningen av läkemedlet av klienten.

I avgörandet bedömdes också FPA:s rätt att be om en tilläggsutredning samt innehållet i begäran. BJO konstaterade också att myndigheten då den begär utredningar ska fastställa en sådan tidsfrist inom vilken det i praktiken är möjligt att skaffa fram en utredning.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut EOAK/6468/2017 har i sin helhet publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbsidor www.ombudsman.fi

Mer information ger föredragande Riikka Jackson, tfn 09 432 3385.