Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Mätning av radon i offentliga lokaler borde förbättras

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin  konstaterar att kravenliga radonmätningar har uteblivit i en stor del av arbetsplatser och offentliga lokaler. Situationen är mycket otillfredsställande med hänsyn till iakttagandet av strålskyddslagstiftningen och för att syftet med lagstiftningen skall nås. Det verkar som om kraven på radonmätningar har försummats under en längre tid. 

BJO Sakslin konstaterar att Strålsäkerhetscentralen (STUK) som tillsynsmyndighet borde vidta åtgärder för att effektivera tillsynen. Tillsynen borde vara märkbart effektivare än i nuläget med tanke på den hälsorisk som en långvarig exponering för höga radonhalter i inomhusluften kan medföra.

Det finns även skäl att utveckla informationen till arbetsgivare om deras skyldigheter att utföra mätningar. Enligt biträdande justitieombudsmannen borde STUK även se till och effektivera samarbetet mellan arbetarskyddsmyndigheter och hälsovårdsmyndigheter i tillsynsprocessen.

BJO Maija Sakslins beslut EOAK/66/2017 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats, www.ombudsman.fi.

Mer information fås av äldre justitieombudsmannasekreterare Jouni Toivola, tfn 09 432 3344.