Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter vid Business Finland

Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen har med anledning av ett klagomål tagit ställning till de verksamhetsmodeller som tillämpas av Business Finland, som sköter internationaliserings- och innovationsfinansieringstjänster. Enligt BJO bör arbets- och näringsministeriet som styr och övervakar verksamheten överväga att vidta åtgärder för att förtydliga de offentliga förvaltningsuppgifter som Business Finland Oy sköter i syfte att säkerställa att bolagets uppgifter grundar sig på det bemyndigande som framgår av 124 § i Finlands grundlag.

Helheten Business Finland utgörs av ett finansieringsverk (myndigheten) och ovan nämnda aktiebolag, som producerar tjänster i anslutning till finansieringsverkets uppgifter i enlighet med ett serviceavtal som görs upp tillsammans med finansieringsverket. Finansieringsverket förvaltar bolaget som är helt statsägt. Helheten Business Finland har varit verksam sedan början av 2018.

BJO bedömde situationen till den del som den inte verkar ha omfattats av riksdagens prövning då lagen stiftades 2017. Enligt BJO verkar det efter att lagen godkändes till företaget ha överförts offentliga förvaltningsuppgifter utan att det fanns någon exakt reglering på lagnivå för att befullmäktiga arrangemanget.

Den centrala frågan i ärendet är huruvida beredningen av finansieringsbeslut redan har överförts till bolaget i den utsträckning att den prövningsrätt som tillhör myndigheten inte längre kan användas självständigt då finansieringsbeslut fattas. BJO godkände inte arbets- och näringsministeriets synsätt om att bolagets uppgifter enbart skulle bestå av osjälvständiga och assisterande kundserviceuppgifter. BJO ansåg också bland annat att det var problematiskt att beredningen och verkställandet av besluten med stöd av serviceavtalen verkar ske utanför tjänsteverksamheten och -ansvaret.

BJO bad ministeriet att meddela om eventuella åtgärder i ärendet före den 30 augusti 2019.

BJO Pasi Pölönens beslut 883/2018 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi.

Mer information ger referendarieråd Riitta Länsisyrjä, tfn 09 432 3363.