Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO ger inrikesministeriet anmärkning

Ordningsbotsförelägganden som produceras med polisens automatiska trafikövervakningssystem strider sedan flera år mot språklagen


De ordningsbotsförelägganden som produceras med polisens automatiska trafikövervakningssystem strider mot språklagen då den bötfälldes modersmål är svenska. Systemet fyller då i blanketten huvudsakligen på finska.

Systemet infördes i hela landet år 2008 trots att det i språkligt hänseende hade brister som fortfarande, nästan tre år senare, inte har avhjälpts. JO Petri Jääskeläinen ger inrikesministeriet en anmärkning för försummelsen.

JO har fått flera klagomål om saken. Gemensamt för fallen är att blankettens uppgifter om exempelvis polisenhetens namn, gärningsorten, gärningsplatsen och förseelsens art samt kontaktuppgifter varit endast på finska. Också i de svenskspråkiga anvisningarna om hur man motsätter sig ordningsboten har tingsrättens namn och kontaktuppgifter angivits endast på finska.

I ett fall hade en svenskspråkig person varit tvungen att två gånger besöka polisstationen för att få ett ordningsbotsföreläggande på svenska och ändå hade ärendet inte skötts på rätt sätt. Personen i fråga hade fått betjäning på svenska men föreläggandet var delvis avfattat på finska, med en bilaga där finska ord översatts till svenska.

JO konstaterar att polisen då den utfärdar på kameraövervakning baserade ordningsbotsförelägganden bör enligt språklagen använda mottagarens språk, om den känner till detta, eller båda nationalspråken.

Ordningsbotsföreläggandena borde i sin helhet ha varit avfattade på svenska då de delgavs klagandena. Det kan inte heller anses vara godtagbart att en person måste besöka polisinrättningen två gånger på grund av att systemet inte gör det möjligt att producera dokument som är korrekta i språkligt avseende. Personen i fråga åsamkades extra besvär på grund av att han ville hålla fast vid sina grundläggande språkliga rättigheter. Det strider också mot principen om god förvaltning och mot språklagen att en kund ges ett dokument som är skrivet på blandspråk, med en medföljande översättning av enstaka ord till svenska. JO understryker vikten av att dokument utgör en tydlig och enhetlig helhet.

Från grundrättighetssynpunkt kan det inte godtas
att halvfärdiga system tas i bruk

I de utredningar som JO fått i ärendet hänvisas till IT-problem. Vid handläggning av ordningsbotsärenden används elektroniska blankettunderlag och hämtas ur olika register uppgifter som matas in i trafikövervakningssystemet. Den automatiska databehandlingen innebär att det är svårt att göra språkliga korrigeringar i blankettuppgifterna.

Den högsta polisledningen kände till IT-problemen redan före 2008, då systemet togs i bruk i hela landet. JO anser att det från grundrättighetssynpunkt inte kan godtas att ett system som detta tas i bruk innan det fungerar klanderfritt. Omständigheter som sammanhänger med individens rättsskydd, t.ex. de språkliga rättigheterna, får en särskild betydelse när det är fråga om ett straffprocessuellt förfarande.

Inrikesministeriet har meddelat JO att systemets brister kommer att vara åtgärdade före årets slut.

JO:s beslut dnr 2523/4/08 och dnr 3301/08 finns i sin helhet (på svenska, utdrag på finska).

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.