Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO betonar vikten av att ingripa vid familjevåld

JO Paunio har till riksdagen överlämnat den särskilda berättelsen "Barn, familjevåld och myndigheternas ansvar"

7.2.2006

Familjevåld innebär ett allvarligt hot mot barnets trygghet och integritet. I den särskilda berättelse som riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio nyligen överlämnat till riksdagen understryker hon betydelsen av myndigheternas aktivitet, vaksamhet och mod när det gäller att förebygga familjevåld och hjälpa offren. Utifrån gjorda undersökningar finns det skäl att anta att det i vårt lands barnfamiljer förekommer en hel del våld som får barn att känna sig otrygga men som aldrig kommer till myndigheternas kännedom.

Justitieombudsman Paunio har utrett hur aktivt olika myndigheter uppfyller sin skyldighet att göra anmälan till socialmyndigheterna då de märker att barn är i behov av barnskyddsåtgärder. Det framgick att polisen numera allt oftare gör barnskyddsanmälningar framförallt om en socialarbetare arbetar i anslutning till polisinrättningen.

Också en del problem uppdagades. Utredningen visar ett oklart förhållande mellan sekretessbestämmelserna och skyldigheten att göra barnskyddsanmälningar. Detta gäller i synnerhet hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, kyrkligt anställda och medlare i familjefrågor samt eventuellt grundskolepersonal. Av bestämmelserna om tystnadsplikt framgår inte uttryckligen om de har rätt att vid behov lämna ut annars sekretessbelagda uppgifter till socialmyndigheterna. Detta är närmast en följd av den vedertagna tolkningen av barnskyddslagen. Justitieombudsmannen anser att lagstiftningen tydligare borde föreskriva om rätten att lämna uppgifter i sådana fall som det här är fråga om.

Enligt justitieombudsmannens uppfattning vore det skäl att tydligare reglera också rätten att till polisen lämna ut sekretessbelagda uppgifter i sådana fall då anställda inom socialväsendet gör polisanmälan om att barn utsatts för våldsbrott eller blivit sexuellt utnyttjade. Den nuvarande bestämmelsen är enligt justitieombudsmannens uppfattning otydlig och bidrar sålunda inte till att misstänkta brott mot barn blir undersökta. Med tanke på barnens rättssäkerhet är det emellertid viktigt att sådana brott blir föremål för polisundersökning.

Justitieombudsmannen har på många håll i landet kunnat konstatera långa väntetider till undersökning av barn som misstänks ha blivit sexuellt utnyttjade. Hon anser att barnets fördel kräver att sådana misstankar utreds snabbt och sakkunnigt. Vidare konstaterar hon att vårdgarantin gällande psykiatrisk vård och undersökning av barn inte under de senaste fem åren har förverkligats så som lagen förutsätter. Bland de barn som är i behov av vård finns det helt uppenbart också offer för familjevåld.

Justitieombudsman Paunio framhåller att grundlagen förpliktar myndigheterna att aktivt vidta åtgärder för barns trygghet och integritet.

Justitieombudsmannen rapporterar sina iakttagelser till riksdagen i den särskilda berättelsen "Barn, familjevåld och myndigheternas ansvar". Föregående särskilda berättelse överlämnades till riksdagen år 1993 av justitieombudsman Jacob Söderman. Temat var då "Utvecklande av bestämmelserna om jäv".

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Kirsti Kurki-Suonio, tfn (09) 432 3357.

Justitieombudsmannens särskilda berättelse Barn, familjevåld och myndigheternas ansvar (pdf, 548 kt).