Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ingen sjukvårdsjour i fängelserna

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen bekymrad över fångarnas säkerhet

6.3.2009

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser det vara ohållbart att nästan alla fängelser saknar sjukvårdsjour under kvällar och veckoslut. Jääskeläinen är bekymrad över fångarnas säkerhet. Han anser att fångarnas säkerhet måste tryggas genom att det i alla fängelser utan dröjsmål inrättas ett heltäckande joursystem med tillräckliga resurser.

Avsaknaden av sjukvårdsjour uppdagades då biträdande justitieombudsmannen undersökte ett klagomål från en fånge i Kervo fängelse. Fången hade på söndagen ställts under observation i isolering på grund av misstanke om att han hade narkotiska ämnen i sin kropp. Fängelsets sjukskötare fick vetskap om isoleringen först på måndagen vid middagstid, dvs. 21 timmar senare.

Läkare eller sjukskötare ska utan dröjsmål underrättas om observation i isolering

Enligt fängelselagen får en fånge ställas under observation i isolering om det finns grundad anledning att misstänka att fången har förbjudna ämnen eller föremål i sin kropp. Fången placeras då i ett rum eller en cell där det med hjälp av teknisk utrustning eller på något annat sätt dygnet runt är möjligt att observera fången och kontrollera att de förbjudna ämnena och föremålen lämnar fångens kropp. Lagen förutsätter emellertid att sjukvårdspersonalen utan dröjsmål underrättas om att fången har ställts under observation i isolering, för att en läkare eller sjukskötare så snart som möjligt ska kunna undersöka fångens hälsotillstånd. Om fången har t.ex. narkotika i sin kropp är risken för akut förgiftning eller tarmblockering överhängande. Båda komplikationerna kan få dödlig utgång.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att lagen inte närmare definierar innebörden av uttrycket ?utan dröjsmål?. Han anser att målsättningen bör vara att underrättelse om att en fånge har ställts under observation i isolering bör ske nästan omedelbart. I nuläget är problemet emellertid att fängelserna inte har något organiserat joursystem. Det är sålunda i praktiken omöjligt att uppfylla kravet ?utan dröjsmål? utanför tjänstetid och under veckoslut.  Behovet av observation i isolering aktualiseras ofta vid tidpunkter då sjukvårdspersonal varken finns på plats eller håller jour.

Biträdande justitieombudsmannen framhåller att det inte är något självändamål att sjukvårdspersonal ska underrättas utan dröjsmål. Därigenom garanteras nämligen fångarnas grundlagsenliga rätt till trygghet. Myndigheterna måste ordna trygga förhållanden för fångar som ställs under observation i isolering. Det räcker inte att underrättelse sker utan dröjsmål ? en läkare eller sjukskötare måste också tillräckligt snabbt undersöka fångens hälsotillstånd.

Fängelserna måste få heltäckande joursystem

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen understryker att fångarnas säkerhet måste tryggas genom att det i alla fängelser utan dröjsmål inrättas heltäckande joursystem med tillräckliga resurser. Fångvårdsväsendets bristfälliga hälso- och sjukvårdsresurser har påtalats redan tidigare, bl.a. i biträdande justitieombudsmannens ställningstagande i ett fall där Fångsjukhusets personal konstaterades vara underdimensionerad. Jääskeläinen anser att hälso- och sjukvårdsenheternas resursbrist är mycket bekymmersam med tanke på fångarnas säkerhet.

Också Europeiska kommittén för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har uppmärksammat fängelsernas otillräckliga hälso- och sjukvårdsresurser i allmänhet och speciellt i situationer där fångar ställs under observation i isolering. I sin rapport från ett inspektionsbesök i Finland våren 2008 rekommenderar CPT att fängelserna alltid, också nattetid, har en person på plats som kan ge förstahjälp. Denne ska helst vara legitimerad sjukskötare. En fånge som misstänks ha förbjudna ämnen i sin kropp ska läkarundersökas och övervakas så att allvarliga risker kan elimineras. CPT har bett de finska myndigheterna vidta nödvändiga åtgärder. År 2008 inspekterade CPT Helsingfors, Riihimäki och Vanda fängelser.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen har sänt sitt beslut både till Kervo fängelse och till Brottspåföljdsverket. Han ber Brottspåföljdsverket senast 11.9.2009 meddela vilka åtgärder ärendet har föranlett.

BJO Petri Jääskeläinen beslut dnr 133/4/08.

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Pasi Pölönen,
tfn (09) 432 3345.