Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Helsingfors universitets specialhandläkarutbildning strider mot förordningen

7.9.2010

Helsingfors universitets medicinska fakultets examenskrav för tandläkare som specialiserar sig på mun- och käkkirurgi strider mot förordningen om specialtandläkarexamen, konstaterar biträdande JO Jussi Pajuoja.

Fakulteten kräver att de som specialiserar sig på mun- och käkkirurgi ska ha grundexamen både för tandläkare och för läkare. Förordningen om specialtandläkarexamen förutsätter emellertid inte examen i allmänmedicin. Enligt undervisnings- och kulturministeriet är det inte förenligt med modern högskolepolitik att kräva två grundexamina.

Specialiseringsutbildningen bör förenhetligas

Biträdande JO uppmanar undervisnings- och kulturministeriet att förenhetliga den specialiseringsutbildning i mun- och käkkirurgi som ges vid landets fyra universitet. Enligt hans åsikt borde ministeriet i själva verket redan tidigare ha vidtagit åtgärder med anledning av skillnaderna i examenskraven på de olika orterna.

I Helsingfors skiljer sig den på två grundexamina baserade specialiseringsutbildningen från motsvarande utbildning i Åbo, Uleåborg och Kuopio. Vid universiteten i de sist nämnda tre städerna får tandläkarna kompletterande utbildning i allmänmedicin.

Jämlikheten mellan de tandläkare som specialiserar sig på mun- och käkkirurgi brister också i det avseendet att de som utbildar sig vid andra universitet än Helsingfors universitet hela tiden har avlönade specialiseringstjänster.

Trots dessa skillnader får de tandläkare som genomgått de olika utbildningsprogrammen på enahanda sätt specialistlegitimation av Valvira, dvs. tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Biträdande JO föreslår också att social- och hälsovårdsministeriet beaktar hans ställningstagande om förenhetligande av utbildningen, när en arbetsgrupp vid ministeriet utreder frågan om en landsomfattande reform av specialläkarutbildningen före utgången av 2010.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 3515/4/09 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger referendarierådet Jorma Kuopus, tfn (09) 4321.