Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Oförenlighet med EU-rätten vid sändning av fordonsskattsedel

Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin kritiserar Trafiksäkerhetsverkets förfarande när myndigheten kräver att en person bosatt utomlands måste överföra besittningen av sitt fordon åt en annan person för att skicka fordonsskattesedeln.  Verket hade inte skickat den klagande någon skattsedel till dennes adress i Portugal, vilket ledde till att den klagandes fordon belades med användningsförbud på grund av försummad betalning. 

Verket motiverade sitt förfarande med en bestämmelse i förordningen om registrering av fordon, enlig vilken i Finland bosatta innehavare ska anmälas för fordonet om ägaren till ett fordon som används i Finland är bosatt utomlands. Enligt Trafiksäkerhetsverkets meddelande har verket strävat efter att uppmana ägare bosatta utomlands att ingå avtal om e-faktura, eftersom sändningen av fordonsskattesedeln via e-faktura inte är bunden till den adress som registrerats i fordonstrafikregistret. Då hindrar inte försummelse av registeranmälan sändningen av skattsedeln.

BJO Sakslin betraktade inte rättsläget som tillfredsställande. Enligt artikel 21 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) har människor rätt att röra sig fritt. Enligt högsta förvaltningsdomstolens avgöranden kan rätten att röra sig fritt anses innebära att finsk lagstiftning inte kan försätta en person bosatt i Finland i en mer fördelaktig ställning än en person som bor i en annan medlemsstat.  I ärendet framfördes inga grunder för att behandla en fordonsägare bosatt utomlands och i detta fall inom Europeiska unionen annorlunda i jämförelse med en ägare bosatt i Finland. 

Kravet framstod som ännu mer ogrundat, då det kan undvikas på det sätt som verket meddelat genom att ingå ett avtal om e-faktura. När e-faktura används är sändningen av skattsedeln inte bunden till den adress som införts i registret. Det har inte lagts fram någon utredning om hur Trafiksäkerhetsverket har uppfyllt sin rådgivnings- och handledningsskyldighet i ärendet och det fanns inga anvisningar eller råd på myndighetens webbplats. 

Av dessa orsaker inledde BJO en undersökning av ärendet på eget initiativ. 

Kommunikationsministeriet höll med BJO om att  bestämmelsen i fordonsskatteförordningen förutsatte administrativa arrangemang av personer bosatta utomlands som inte krävs av fordonsägare bosatta i Finland. Med beaktande av kravet på icke-diskriminering bör ägare bosatta utomlands inte av den anledningen att de är bosatta utomlands tvingas överföra besittningen av fordonet åt en annan person för att skattsedeln ska kunna skickas. Kravet i fråga kan förhindra uppfyllandet av personernas rätt att röra sig fritt. Ministeriet meddelade att åtgärder vidtas för att upphäva bestämmelsen i förordningen. 

Dessutom anser ministeriet att myndigheten har haft förhöjd service- och rådgivningsskyldighet i ärendet på grund av följderna av försummad skattebetalning. Rådgivningsskyldigheten skulle ha fullgjorts om verket hade skickat ägaren en påminnelse om att göra en anmälan om fordonets innehavare. Kommunikationsministeriet förutsätter att Trafiksäkerhetsverket utvecklar sin rådgivning så att verket aktivt ger anvisningar och råd till skatteskyldiga bosatta utomlands. Trafiksäkerhetsverket kunde till exempel på sina webbsidor publicera allmänna anvisningar om hur man ska gå till väga när man flyttar utomlands.

BJO ansåg att kommunikationsministeriets korrigerande åtgärder var lämpliga. BJO bad ministeriet att senast den 31 december 2018 meddela hur dessa åtgärder har framskridit. 

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut dnr 1219/2018 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi

Mer information ger referendarierådet Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.