Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Framställning om att ändra överklagandeförbud

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin anser att förbudet mot att söka ändring i FPA:s beslut i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn är problematiskt ur jämlikhetssynpunkt. Däremot kan ett beslut om kommuntillägg av en kommunal myndighet enligt rättspraxis överklagas ända upp till högsta förvaltningsdomstolen.

BJO ber social- och hälsovårdsministeriet överväga om förbudet borde ändras så att sökanden på begäran kan få ett överklagbart beslut av en kommunal tjänsteinnehavare också i sådana ärenden om kommuntillägg som avgjorts av FPA.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 1792/2/13 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats, www.ombudsman.fi 

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Minna Verronen, tfn 09 432 3394.