Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Erfarenheter av åldringarnas hemvård

Människorättscentret och riksdagens justitieombudsmans kansli utreder erfarenheter av hemvård. Fr.o.m vecka 4 intervjuas 75-åriga personer och deras anhöriga för att utreda hur hemvårdens tjänster motsvarar de behov som åldringarna har.

Undersökningens resultat utnyttjas i arbetet att befrämja och övervaka hur åldringarnas rättigheter förverkligas.

Kommunens uppgift är att arrangera hemvårdstjänster. Justitieombudsmannen har i uppgift att övervaka att kommunerna följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Justitieombudsmannen övervakar speciellt att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Människorättscentret befrämjar information, utbildning, fostran och forskning i anknytning till fri- och rättigheter samt mänskliga rättigheter. Människorättscentret har också i uppgift att redogöra för hur grundläggande och mänskliga rättigheter förverkligas.

Tilläggsinformation om undersökningen: justitieombudsmannens kansli, informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi.