Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

En pågående domstolsbehandling begränsade informationen om Liechtenstein-beslutet

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin inledde i september 2013 en undersökning av Skatteförvaltningens förfarande på grund av att massmedierna då rapporterade att förundersökningen av Finlands största fall av skattebedrägeri stannat upp på grund av Skatteförvaltningens förfarande.
 
Undersökningen gällde finländska privatpersoners investeringar i LGT-banken i Liechtenstein.

Av utredningen framgick inte att någon enskild tjänsteman skulle ha förfarit lagstridigt. Därför fanns det inte någon anledning för Sakslin att väcka åtal eller utfärda en anmärkning.
 
I stället innehöll biträdande justitieombudsmannens beslut kritik mot Skatteförvaltningens förfarande. Beslutet och ett pressmeddelande publicerades på justitieombudsmannens webbplats 16.12.2014.

Saker som behandlades av förvaltningsdomstolen
publicerades inte

Det normala förfarandet vid information om ombudsmännens beslut är att sekretessbelagd och oväsentlig information utelämnas. De utelämnade avsnitten markeras med en streckad linje [---].

I enlighet med denna praxis utelämnades ur biträdande justitieombudsmannens beslut hänvisningarna till en utredning från Skatteförvaltningens granskningsenhet, eftersom frågan om utredningens sekretess var föremål för ändringssökande vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

Det var inte fråga om hemlighetsmakeri

Yle publicerade 14.12.2015 en nyhet med rubriken "Poliisi: Verottaja ei syyllistynyt rikokseen Liechtensteinin tapauksessa" (Skatteförvaltningen begick inget brott i Liechtensteinaffären). Enligt nyheten hade biträdande justitieombudsmannen hemlighållit uppgifter i ärendet.

I nyheten citeras ett avsnitt som utelämnats ur biträdande justitieombudsmannens beslut. Avsnittet ingick i den utredning av Granskningsenheten, som var föremål för ändringssökande.

- Det handlade om på vilket sätt information kunde ges om sådana uppgifter vars sekretess var föremål  för ändringssökande vid Helsingfors förvaltningsdomstol, påpekar biträdande justitieombudsman Sakslin.

Förvaltningsdomstolen avgjorde ärendet i augusti 2015. Skatteförvaltningen har sökt ändring i beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen.

Sakslin ansåg att Skatteförvaltningen hade dröjt med
att behandla ärendet

I sitt beslut ansåg biträdande justitieombudsmannen att Skatteförvaltningen utan grundad anledning hade dröjt med att inleda en granskning av ärendet. Skatteförhöjningarna för de skattskyldiga som deltagit i investeringsarrangemangen var så gott som undantagslöst lindrigare än vanligt.

Dessutom, även om Skatteförvaltningen allt oftare gått in för att göra brottsanmälningar, hade endast en av dessa skattskyldiga anmälts till polisen.

Därför ansåg biträdande justitieombudsmannen att Skatteförvaltningen inte uppfyllt sin skyldighet att främja en riktig och enhetlig beskattning.