Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

En fånges brev til en insändarspalt öppnades och lästes

 
JO ger anmärkning för kränkning av yttrandefriheten


JO Petri Jääskeläinen har gett brottspåföljdschefen vid Riihimäki fängelse en anmärkning för att hon beslutat att en fånges slutna brev till Helsingin Sanomats insändarspalt fick öppnas och läsas.
 
Förfarandet innebar en grov kränkning av yttrandefrihetens kärnområde som garanteras i grundlagen och människorättskonventionerna.

Som motivering till att man läst brevet anförde fängelset i sin utredning till JO att man misstänkte att fången gjorde sig skyldig till ärekränkning av fängelsets tjänstemän. Eftersom det dock visade sig att misstanken var obefogad, vidarebefordrades brevet.

Som orsak till misstanken uppgav fängelset att fången ofta ansett sig orättvist behandlad. Fången hade kontaktat fängelsemyndigheterna men tyckte att han inte fått sina ärenden avgjorda på ett rättvist sätt.

Av fängelsets utredning framgår inte direkt vad man hade tänkt göra om brevets innehåll varit sådant som man misstänkte. JO konstaterar att man i så fall uppenbarligen hade kvarhållit brevet, eftersom det vidarebefordrades till mottagaren efter att "misstanken visat sig vara obefogad".

Bestämmelserna om läsning och kvarhållande av fångars brev innebär inte att en myndighet själv får censurera kritik mot sin verksamhet. Jääskeläinen anser att detta gäller också i sådana fall då myndigheten misstänker att kritiken uppfyller rekvisiten för ärekränkningsbrott.
 
Medierna ansvarar för sin del för innehållet i en text som de publicerar.
 
JO framhåller i sitt beslut att syftet med yttrandefriheten bl.a. är att garantera en öppen offentlig debatt om och kritik av maktutövningen. Yttrandefriheten innebär också ett förbud mot att ställa hinder för åsiktsyttringar.
 
Till yttrandefriheten hör enligt grundlagen att var och en får framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta

Jääskeläinen anser att eftersom ett kvarhållande av fångens brev inte hade kunnat godtas var det inte heller förenligt med lagen att läsa brevet, vilket uppenbarligen skedde för att eventuellt kvarhålla det.

Lagen ger möjlighet att begränsa yttrandefriheten, vilket också har skett i fråga om fångar. Dessa bestämmelser ska emellertid tolkas på ett grundrättighetspositivt sätt, dvs. så att yttrandefrihet är huvudregeln medan begränsning är undantaget.

Också Europadomstolen för mänskliga rättigheter har understrukit att bestämmelser om begränsning av yttrandefriheten måste tolkas snävt. Trots att också tjänstemän har rätt att skydda sig mot ärekränkning, får den offentliga makten kritiseras inom vida gränser.

I det aktuella fallet var det emellertid enligt JO:s åsikt inte enbart fråga om en lagtolkningssituation, utan om ett klart lagstridigt förfarande.

JO Petri Jääskeläinens beslut (på finska) har till dessa delar publicerats i avgörandedatabasen.

Närmare information ger JO-sekreterare Anu Rita, tfn (09) 4321, (riksdagens växel)
Dnr: 2703/4/09, 2915/4/09, 4356/4/09, 4357/4/09, 3830/4/10 och 313/4/11.