Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Brister i tryggandet av valhemligheten

Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen.

Inspektionen som utfördes på förordnande av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen genomfördes torsdagen den 30 mars vid sju förhandsröstningsställen. Inspektionens målsättning var att utreda förhandsröstningsställenas tillgänglighet samt hur valhemligheten tryggas. Inspektionen utfördes av två tjänstemän från justitieombudsmannens kansli varav den ena personen rör sig med rullstol.

Tryggandet av valhemligheten

I förhandsröstningsställena i Kyrkslätt, Nurmijärvi och Tusby konstaterades brister som äventyrade tryggandet av valhemligheten. Röstningsställena hade inte försetts med röstningsbås som är tillgängliga för väljare som rör sig med rullstol eller andra hjälpmedel. Dessa personer erbjöds ett underlag som placerades i famnen. Justitieombudsmannen har i sitt beslut år 2015 konstaterat att ett fristående skrivunderlag inte i tillräckligt stor grad tryggar valhemligheten.

Förhandsröstningsställena i Esbo, Vanda och Helsingfors hade däremot i enlighet med observationerna år 2015 undanröjt de brister som äventyrade tryggandet av valhemligheten. I förhandsröstningsställena finns nu röstningsbås som är tillgängliga för personer som använder rullstol, rollator eller andra hjälpmedel. Förhandsröstningsstället i Kervo var också utrustat med ett tillgängligt röstningsbås.

Utöver detta noterades i några av de inspekterade ställena vissa brister i tillgänglighet, t.ex. grus på gården, dålig tillgänglighet p.g.a. gårdens form och rampens placering, höga trösklar samt tunga dörrar. Dessutom var vissa röstningsställen små, trånga och stökiga.

Skyltningens synlighet dålig

Skyltningens synlighet var dålig vid samtliga förhandsröstningsställen. Skylten var ofta placerad först bredvid ytterdörren och i dörren fanns en broschyr om förhandsröstningen i kommunalval. Synligare skyltning och upplysningar kunde främja användandet av rösträtt och rätten till inflytande.

Fortsatta åtgärder

På grundval av inspektionen beslutade justitieombudsmannen på eget initiativ undersöka valarrangemangen i Kyrkslätt, Nurmijärvi och Tusby.

På basen av inspektionen beslutade justitieombudsmannen också att fästa centralvalnämndens uppmärksamhet i de inspekterade städerna och kommunerna vid synligheten av skyltningen, brister i tillgänglighet och röstningslokaliteternas tillräckliga storlek.

JO fick sommaren 2016 i enlighet med FN-konventionen en ny specialuppgift att befrämja, övervaka och följa upp rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

I samband med inspektionerna uppmärksammas därför särskilt tillgängligheten och hur möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta tillgodoses.

Inspektionsprotokollet 2164/2017 har publicerats på http://www.ombudsman.fi/

Tilläggsinformation ger referendarieråd Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355 eller äldre justitieombudsmannasekreterare Juha-Pekka Konttinen, tfn 09 432 3338.