Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO Sakslin kritiserar hörande av barn vid Finlands utlandsbeskickningar

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin konstaterade att hon inte har blivit försäkrad om att barnets rättigheter, rättskydd och barnets intresse förverkligas i samband med höranden vid Finlands utlandsbeskickningar om ansökan om familjeåterförening. Biträdande justitieombudsmannen utredde frågan på eget initiativ och lade märke till problematiska och felaktiga förfaringssätt.

Det finns olika, även felaktiga, praxis vid beskickningarna om användningen av barnets rätt att föra talan och vem som kan närvara vid hörandet. Barnen hörs ofta utan att en vårdnadshavare, en laglig representant eller en bekant vuxen är närvarande. Anvisningarna i dessa frågor var bristfälliga.

- Barnens delaktighet och rättsskydd kan dock inte alltid förverkligas adekvat utan hjälp av en vuxen. Förfaringssättet då barnet hörs är centralt med tanke på att barnets rättigheter ska förverkligas, konstaterar Sakslin.

- Det är av yttersta vikt att varje tjänsteman som intervjuar ett barn förstår de speciella särdragen kring att intervjua ett barn samt den centrala lagstiftning som gäller barnets rättigheter, beaktandet av barnets fördel och hörandet, betonar Sakslin.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterade att det i praktiken råder olika särdrag kring ordnandet av familjebandsintervjuer vid beskickningarna och att det kan vara utmanande och krångligt att uppfylla kraven på att barnets rättigheter ska förverkligas. Men förverkligandet av barnets fördel och rättskydd kan dock inte åsidosättas på grund av praktiska svårigheter. Det vore skäl att leta efter lösningar som bättre förverkligar barnets fördel. Myndigheterna ska aktivt främja förverkligandet av barnets rättigheter. Biträdande justitieombudsmannen uppmärksamgjorde Migrationsverket och Utrikesministeriet sin åsikt om att myndighetsanvisningarna som gäller hörandet ska ändras och kompletteras.

Biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslins beslut dnr 2282/2/15 och 1088/4/16 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats http://www.ombudsman.fi/