Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO kritiserar bedömningen av fallskärmsjägares hoppduglighet

Biträdande JO Jussi Pajuoja ser missförhållanden i bedömningen av fallskärmsjägarnas hoppduglighet vid Uttis Jägarregemente.

Fallskärmsjägarna bär själva ansvaret för att de är hoppdugliga. Den medicinska bedömningen av dugligheten är dock inte ordnad på ett tillfredsställande sätt. Hälsostationen har inte haft någon egen läkare, läkarna byts ofta ut och vissa läkares kunskaper när det gäller särdragen i militär fallskärmshoppning har eventuellt varit bristfälliga.

Orsaken till en bevärings ständiga ryggsmärtor borde ha utretts

JO fick ett klagomål från en beväring som antog att han fått en bestående ryggskada under sin värnpliktstid i Uttis. På grund av sina ständiga ryggsmärtor hade han i fyra månaders tid flera gånger uppsökt sjukskötarens och tre olika läkares mottagningar på regementets hälsostation. Den tredje läkaren remitterade honom till röntgenundersökning. Detta skedde i slutet av beväringstiden.

En fjärde läkare, som inte ännu hade rätt att utöva yrket självständigt, berättade för beväringen att röntgenundersökningen visade en kotförskjutning. Utan att remittera beväringen till en ortoped eller ens konsultera en sådan ansåg läkaren att beväringen var hoppduglig utan begränsningar.

Biträdande JO konstaterar att orsaken till beväringens långvariga ryggsmärtor borde ha röntgenundersökts redan i ett tidigare skede. Det hade varit skäl att efter röntgenfyndet be en ortoped ta ställning till frågan om beväringen var hoppduglig. Man borde bättre ha beaktat fall-skärmshoppningens särdrag.

"Fallskärmsjägare anser att endast läkarförbud utgör hinder för hoppning"

Klaganden kritiserar också inställningen till sjukfrånvaro. Upprepad sjukfrånvaro leder till att utbildningen avbryts. Detta återspeglar sig i personalens attityder. Klaganden kände sig trots läkarförbud tvungen att springa Coopertest.
 
Ingen hälsokontroll i början av tjänsteförhållandet

En kort tid efter sin hemförlovning tog klaganden värvning i Uttis som avtalssoldat. Enligt Flygstabens stående direktiv ska den militära personalen genomgå hälsokontroll inom en månad efter tjänsteförhållandets början. Hälsokontrollen ska göras av en flygläkare eller någon annan inom försvaret anställd läkare som är förtrogen med militär fallskärmshoppning. En nyanställd ska hänvisas till den första hälsokontrollen av sin chef.

I Uttis är det praxis att en hälsovårdare gör den första hälsokontrollen i sådana fall då den nyanställde nyligen blivit hemförlovad. Detta strider mot det stående direktivet. Av någon anledning hade klaganden inte undersökts ens av en hälsovårdare.

På grund av att den första hälsokontrollen försummades hann klaganden delta i hoppverksamheten i ett halvt år, trots att han inte hade intyg på sin hoppduglighet. Enligt reglerna måste ett läkarutlåtande om hoppdugligheten visas upp för chefen.

Den flygläkare som slutligen undersökte klaganden konstaterade att dennes hoppduglighet var nedsatt. En månad senare gjorde flygläkaren bedömningen att klaganden inte alls var hoppduglig och remitterade honom till en ortoped.

Bristfälliga journaler

I samband med prövningen av klagomålet konstaterades vissa brister i klagandens patientjournaler. Detta stred mot patientlagen och mot förordningen om upprättande av journalhandlingar.

Biträdande JO:s avgörande dnr 646/4/08 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger JO-sekreterare Iisa Suhonen, tfn (09) 432 3341.