Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO ifrågasätter utläggning av polisfunktioner på entreprenad till vaktbolag

9.10.2009
 
Biträdande JO Jukka Lindstedt anser att lagstiftaren måste ta ställning till frågan om utomstående vaktbolag kan anlitas för övervakning av personer som hålls i förvar hos polisen.

I ett klagomål till JO kritiseras polisinrättningen i före detta Lieksa härad för att den anlitat ett privat vaktbolag för övervakning av personer som hålls i förvar hos polisen.

Vid prövningen av klagomålet framgick det att Lieksa polisinrättning i likhet med vissa andra polisinrättningar hade avtalat med ett privat vaktbolag om övervakning av polisinrättningens förvaringslokaler. Förfarandet har emellertid inte stöd i lag.

Biträdande JO anser att vaktuppdrag kan anses vara en sådan offentlig förvaltningsuppgift som kan anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag. Som argument för denna åsikt kan anföras att
- vakten ansvarar för ordningen och säkerheten i förvaringslokalen,
- vakten ska handla i enlighet med de principer om god förvaltning som kan härledas från grundlagen,
- vakten kan bli tvungen att ingripa i den grundlagsenliga rätten till personlig integritet och egendomsskydd och
- vakten kan bli tvungen att använda våld i större utsträckning än den s.k. varmansrätten tillåter.

Biträdande JO anser att uppgifterna dessutom delvis kan innebära sådan betydande utövning av offentlig makt som avses i grundlagen och som inte över huvud taget får anförtros andra än myndigheter.

Biträdande JO har bett inrikesministeriets polisavdelning, polisavdelningen vid länsstyrelsen i Östra Finlands län och polisinrättningen i Norra Karelen senast 31.12.2009 meddela vilka åtgärder hans beslut föranleder.

I samband med prövningen av klagomålet framgick det att frihetsberövade personer i vissa fall kunde hållas i polisinrättningens förvaringslokal i före detta Lieksa härad utan övervakning i en timme, då ingen som hörde till polispersonalen fanns på plats. Enligt biträdande JO:s åsikt är en så bristfällig övervakning inte förenlig med lagen.

BJO:s avgörande dnr 1640/4/08 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Eteläpää,
tfn (09) 432 3359.