Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO föreslår att Fpa betalar gottgörelse


Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Jussi Pajuoja föreslår att Folkpensionsanstalten (Fpa) betalar gottgörelse för lagstridig fördröjning av handläggning av utkomstärende. BJO anser att Fpa bör gottgöra de kunder som har orsakats ekonomisk skada, olägenhet och besvär på grund av Fpa:s lagstridiga förfarande.

Fpa bör agera på eget initiativ och aktivt

Det har framkommit allvarliga brister i handläggningen av ansökningar om utkomststöd, i beslutsfattandet beträffande dessa och i ordnandet av utkomststödet.

Eftersom det är tydligt att bristerna har uppstått till följd av en orsak som myndigheten ansvarar för, ska Fpa på eget initiativ och aktivt informera sina kunder om hur de ska gå till väga för att få gottgörelse.

Fpa:s förfarande är särskilt klandervärt eftersom utkomststödet är avsett för en situation då en persons eller familjs inkomster och tillgångar inte räcker till för de oundgängliga vardagliga utgifterna.

Därför ska Fpa i tillräcklig utsträckning och detalj reda ut för sina kunder hur de får sina rättigheter tryggade. Dessutom bör Fpa tydligt definiera grunderna för betalning av gottgörelse.

Utredning över åtgärder

BJO har bett Folkpensionsanstalten meddela vilka åtgärder man har vidtagit med anledning av slutsatserna och förslagen om gottgörelse.

BJO:s beslut (på finska) EOAK/1301/2017 kan läsas i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats, http://www.oikeusasiamies.fi/

webbplatsen finns också exempel på ersättningar och gottgörelse som Fpa tidigare betalat ut vid dröjsmål.

Mera information ger notarie Kaisu Lehtikangas, tfn 09 432 3370.