Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsmannen utreder ordnandet av avgiftsbelagd hobbyverksamhet i daghem

Biträdande justitieombudsmannen Jussi Pajuoja har begärt Utbildningsstyrelsen om en utredning om hur olika kommuner genomför grundläggande konstundervisning inom småbarnsfostran.

Ärendet har sitt ursprung i ett klagomål gällande Esbo stad. Enligt den klagande ordnas i daghemmet där hans eller hennes barn går, under vårddagen avgiftsbelagd musikskoleverksamhet där även daghemmets personal deltar. För barn som inte deltar ordnas annan verksamhet såsom utomhusvistelse. Enligt klagomålet diskriminerar förfarandet barn och försätter dem i en ojämlik ställning beroende på om föräldrarna valt eller om det är möjligt för dem att välja en avgiftsbelagd musikskola.

Enligt utredningen från Esbo stad är målet att alla villiga får en möjlighet att delta i verksamheten. Det är möjligt för vårdnadshavaren att ansöka om betalningslättnad eller frielevs plats för barnet.

När kommunerna ordnar grundläggande konstundervisning på olika sätt
 
Med anledning av klagomålet inledde biträdande justitieombudsmannen på eget initiativ en mer omfattande utredning om hur grundläggande konstundervisning genomförs inom småbarnsfostran som ordnas av kommunen.

Småbarnsfostran är en tjänst som främjar barnens likvärdighet och jämställdhet och förebygger utslagning. Biträdande justitieombudsmannen begär Utbildningsstyrelsen om en utvärdering om hur den för barnen i grundlagen tryggade likabehandlingen och målen i lagen om småbarnspedagogik samt å andra sidan syftet med grundläggande konstundervisningen genomförs i olika verksamhetsmodeller.

Ansvarsfrågorna utreds också. Till exempel är barnen i Esbo inte på daghemmets, utan på läroanstaltens ansvar i musikskolan. Hur ska ansvaret fördelas i olika situationer enligt Utbildningsstyrelsen?

Utlåtandet har begärts före den 17 februari 2017.

Biträdande justitieombudsmannen Jussi Pajuojas begäran om utredning EOAK/5754/2016 kan läsas på adressen http://www.oikeusasiamies.fi/.

 Mer information fås av justitieombudsmannasekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tfn 09 432 3347.