Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande JO Sakslin: Skatteförvaltningen förbisåg klienternas rättigheter

Företagare måste lämna bygganmälan elektroniskt

Biträdande JO Maija Sakslin anser att Skatteförvaltningen har överträtt sina befogenheter då den har fastställt att de bygganmälningar som företagare enligt lagen måste lämna in endast tas emot i elektronisk form.

Skatteförvaltningen fattade beslutet med stöd av bemyndigandet i lagen om beskattningsförfarande. Enligt lagen kan den uppgiftsskyldige åläggas en försummelseavgift om uppgifterna inte lämnas in så som Skatteförvaltningen har bestämt, dvs. elektroniskt. Försummelseavgiften varierar mellan 2000 euro och 15000 euro.

- Beslutet tillgodoser inte klienternas rättigheter till god förvaltning enligt förvaltningslagen, konstaterar Sakslin.

Sakslin anser att föreskriften som Skatteförvaltningen gav baserat på bemyndigandet i lagen, och vars försummelse innebär en betydande rättslig påföljd, inte kan begränsa dem som är skyldiga att lämna uppgifter till att använda en enda metod, den elektroniska, så som nu görs.

Sakslin anser att skatteförvaltningens effektivitetskrav har övetrampat klienternas rättigheter.

Klagomålet kom från en företagare på landsbygden för vilken det var omöjligt att göra bygganmälan eftersom de elektroniska kommunikationerna inte fungerade på landsbygden. Den klagande ansåg att man kan inte kräva att en företagare ska ha de resurser som behövs för att använda de elektroniska tjänsterna.

Skatteförvaltningens motivering av den begränsande regeln till justitieombudsmannen var att det vanligaste sättet att sköta ärenden i samhället är via internet. Enligt Skatteförvaltningen kan det inte anses orimligt att en elektronisk anmälan förutsätter ett besök på bibliotek eller skattekontor, när man beaktar att hälsovård och skolor till exempel i norr kan ligga på flera hundra kilometers avstånd.

Beslutet motiverades vidare med hänvisning till Skatteförvaltningens strategiska mål och till inbesparingar.

Skatteförvaltningen överträder sina befogenheter

- Skatteförvaltningen har beredskap att ta emot anmälningar på papper, påpekade Sakslin.

Enligt Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter kan uppgifter lämnas elektroniskt eller på blankett. En fysisk person som verkar som byggherre kan alltså lämna uppgifter om byggandet på blankett.

Sakslin påpekar att enligt principen om lagbundenhet, en av rättsstatens grundvalar, får förvaltningen inte fatta beslut genom vilka den utövar öffentlig makt, eller utöva offentlig makt på något annat sätt, om den inte har ett bemyndigande i lagen.

- Eftersom offentlig makt utövad av myndigheter inte får överskrida de gränser som är fastställt i lag, och endast får utövas på grundval av lagar, måste ett bemyndigande i lagen tolkas snarare restriktivt än extensivt, konstaterar Sakslin.

I bedömningen av bestämmelsens lagenlighet vägde det att en betydande avgift kan åläggas om skyldigheten att lämna uppgifter försummas.

Föreskrift bryter mot förvaltningens rättsprinciper

Enligt proportionalitetsprincipen måste förvaltningen välja förfaringssätt som inte begränsar medborgarna eller deras rättigheter mer än vad som är nödvändigt. Detta gäller i synnerhet om försummelsen av en skyldighet ålagd av en myndighet innebär ofördelaktiga rättsliga påföljder för en klient hos förvaltningen.

Enligt serviceprincipen ska förvaltningens förfaranden organiseras med hänsyn till klienternas behov, så att ärenden kan skötas lätt och servicen är lätt att nå. Myndigheter måste också ge sina klienter tillräckliga valmöjligheter.

Åläggandet att sköta ärenden endast via elektroniska medel förbiser särskilt småföretags och enskilda företagares möjligheter att fullfölja sin skyldighet, och innebär att anmälningsskyldiga på olika håll i landet inte behandlas lika.

Sakslins avgörande påverkades även av behandlingen av lagen om elektroniska recept i riksdagen.

Skyldigheten att ge elektroniska recept baserar sig på en lag stiftad av riksdagen. Skyldigheten är emellertid inte ovillkorlig och lagen fastställer inga sanktioner knutna till receptets form. På förslag av social- och hälsovårdsutskott förlängdes dessutom tidsfristerna för övergång till elektroniska recept, för att trygga enskilda läkares och mindre läkarstationers verksamhet.

BJO Maija Sakslins beslut 4653/2014 i sin helhet (på finska). Mer information fås av referendarieråd Ulla-Maija Lindström, tfn 09-432 3355.