Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande JO Lindstedt meddelar undervisningsministeriet:

Upphovsrättsliga uppgifter borde ha skötts av olika tjänstemän

8.10.2007

Biträdande JO Jukka Lindstedt anser att en tjänsteman medan han var styrelsemedlem i organisationer som representerade upphovsrättsinnehavare inte borde ha deltagit i beredningen av en ändring av upphovsrättslagen vid undervisningsministeriet.

Biträdande JO har prövat ett antal klagomål över att direktören för undervisningsministeriets mediekulturenhet skötte viktiga uppgifter i anslutning till beredningen av en ändring av upphovsrättslagen, samtidigt som han var styrelsemedlem i Centralen för främjandet av utövande finsk tonkonst ESEK och Centralen för audiovisuell mediekultur AVEK. I klagomålen framfördes misstanken att tjänstemannen varit jävig att delta i beredningen av lagen. Klagandena ansåg också att förfarandet inte var förenligt med en god förvaltning.

Enligt biträdande JO Lindstedts åsikt bröt undervisningsministeriet och direktören för mediekulturenheten inte mot lagen. Förvaltningslagens jävsbestämmelser tillämpas nämligen inte på lagberedning. JO anser emellertid att det är diskutabelt att en tjänsteman som deltar i beredningen av en lagändring samtidigt är styrelsemedlem i organisationer som berörs av ändringen. Detta kan skada allmänhetens förtroende för tjänsteutövningens opartiskhet.

ESEK är en separat enhet som verkar i anslutning till Gramex rf och har till uppgift att främja inhemsk utövande tonkonst bl.a. genom att stödja produktion, marknadsföring och export av ljudupptagningar samt olika tillställningar med levande musik. Verksamheten finansieras huvudsakligen med upphovsrättsmedel. Styrelsen fastställer de allmänna kriterierna för stödverksamheten och fattar också de enskilda stödbesluten.

Undervisningsministeriet har sedan 1980-talet utsett en representant till ESEK:s styrelse för två år i sänder. Medlemskapet är inte baserat på lag men det har ansetts viktigt från kulturpolitisk synpunkt. I och med att samhällsförhållandena förändrats har också uppfattningarna om de krav som en god förvaltning innebär undergått vissa förändringar. Det läggs allt större vikt vid av att myndigheterna är opartiska. Ministeriet har inte utsett någon representant till ESEK:s styrelse för perioden 2007 - 2008.

AVEK verkar i anslutning till Kopiosto rf och delar ut upphovsrättsersättningar i syfte att främja den audiovisuella kulturen. AVEK ville ursprungligen att undervisningsministeriets sakkunskap skulle vara representerad i sin styrelse och bad därför ministeriet utse en styrelsemedlem. Sedan december 2006 är direktören för mediekulturenheten inte längre medlem i AVEK:s styrelse.

Biträdande JO Jukka Lindstedts beslut dnr 2732/4/05, 2733/4/05, 2734/4/05, 2735/4/05, 2747/4/05, 409/4/06 och 414/4/06 (på finska) i sin helhet.