Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Åtalsrätten preskriberades till följd av utdragen förundersökning

24.2.2010

Förundersökningen av en misshandel pågick i nästan fem år på Östra Nylands polisinrättning i Vanda. Åklagaren hade till följd av myndigheternas försummelser inte hunnit göra åtalsprövning innan åtalsrätten preskriberades.

Biträdande JO Jussi Pajuoja har beslutat ge undersökningsledaren, dvs. en häradsåklagare som sedermera sagts upp, och utredaren i ärendet en anmärkning.

Förundersökningen framskred inte på över fyra och ett halvt år

En man med utländsk bakgrund berättade i november 2002 att han anhållits och blivit förd till Östra centrums polisstation där polismän misshandlat honom. Förundersökningen inleddes omedelbart, målsäganden blev förhörd och teknisk undersökning gjordes på den plats där misshandeln påstods ha ägt rum.

Därefter hände i praktiken ingenting på över fyra och ett halvt år. Först efter att utredaren och undersökningsledaren i ärendet bytts ut blev två polismän sommaren 2007 förhörda som misstänkta.

I oktober 2007 överfördes ärendet för åtalsprövning till Helsingfors åklagarämbete där det tilldelades en åklagare två dagar innan åtalsrätten skulle preskriberas. Åklagaren var sjukledig och hade sålunda inte ens någon teoretisk möjlighet att inom preskriptionstiden ta ställning till ärendet.

Kravet på effektiv undersökning

Om det finns skäl att misstänka polismän för att ha misshandlat en anhållen person måste effektiv undersökning inledas utan obefogat dröjsmål. Det kan i inget fall godtas att åtalsrätten preskriberas på grund av myndigheters försummelser.

Framför allt utredarens förfarande ger anledning till kritik. Trots att det misstänkta brottet varken var komplicerat eller omfattande hade undersökningen inte framskridit på över fyra år.

Biträdande JO anser att också den dåvarande häradsåklagaren kan kritiseras för sin passivitet som undersökningsledare.

Dessutom borde undersökningsledarens och utredarens förmän både vid Östra Nylands åklagarämbete och i synnerhet Östra Nylands polisinrättning ha vidtagit effektiva åtgärder för att påskynda förundersökningen. Vid Helsingfors åklagarämbete hade man inte beaktat ärendets brådskande natur.

Förundersökning av s.k. polisbrott följs upp

Biträdande JO har beslutat att på eget initiativ på ett allmänt plan utreda hur snabbt brottsmisstankar mot poliser undersöks och om övervakningen och uppföljningen av förundersökningen i sådana fall har ordnats på ett sakligt sätt.

Riksåklagarämbetet har ombetts inkomma med en utredning i ärendet senast 10.6.2010.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut 18.2.2010 dnr 2864/4/08 (på finska)

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Juha Haapamäki, tfn 09-432 3334