Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsmannen undersöker HUS anvisningar om nedsättningen av poliklinik- och vårdavgifter

Patientavgifterna kan väsentligt inverka på att personer i utsatt ställning överskuldsätts. Informationen om debiteringen och indrivningen av klientavgifter samt om möjligheterna till nedsatt avgift och förfarandet för att beviljas nedsatt avgift upplevs dock som bristfällig.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen konstaterade att HUS webbsidor om patientavgifterna inte alls verkar innehålla uppgifter om nedsättningen av avgifter eller om möjligheten att indrivningen av avgifter inte verkställs. Pölönen bad HUS reda ut och meddela honom senast den 31 augusti 2019 på vilket sätt klienterna informeras om förfarandena enligt klientavgiftslagen med avseende på nedsättningen av avgifter och att indrivningen av avgifter inte verkställs.

Frågan kom fram i ett klagomål där en klient med hänvisning till sina låga pensionsinkomster hade bett HUS nedsätta avgiften och avbryta indrivningen. I behandlingen av klagomålet anvisades klienten att vända sig till indrivningsbolaget utan att klientens begäran skulle ha behandlats enligt HUS interna anvisningar om förfarandet för ansökan om nedsättning av avgifter. När klienten på nytt krävde nedsättning avslogs ansökan. Klienten hade dock beviljats betalningstid och att verkställandet skjuts upp. Inte heller i detta beslut togs det ställning till huruvida förutsättningarna för nedsättning eller för att avstå från verkställandet hade uppfyllts. Biträdande justitieombudsman Pölönen ansåg att beslutet borde ha motiverats utifrån de separata omständigheterna i fallet och att det av beslutet borde ha framgått under vilka förutsättningar det är möjligt att nedsätta avgifter eller avstå från indrivning samt huruvida dessa förutsättningar uppfylldes.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut 3328/2018 har publicerats (på finska) i sin helhet på webbplatsen www.ombudsman.fi

Mer information ger referendarieråd Riitta Länsisyrjä, tfn 09 432 3363.