Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsman Pölönen kritiserar kommunernas förfarande för styrning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Riksdagens justitieombudsman mottog under perioden september 2017 till augusti 2018 sju klagomål som gällde arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. I klagomålen har kommunerna kritiserats bland annat för att en arbetslös under hot om att förlora arbetslöshetsförmånen har varit förpliktad att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på ett sätt som inte motsvarar personens servicebehov. En del av de kommuner som varit föremål för klagomål har motive-rat sin styrning av personer till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte bland annat med att kommunen betalar en del av arbetsmarknadsstödet under arbetslöshetsperioden för personer som under en längre tid fått arbetsmarknadsstöd. Även innehållet i den arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och att rehabiliterande arbetsverksamhet används för att ersätta arbete som utförs i ett tjänste-/anställningsförhållande har kritiserats.

Med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avses verksamhet som anordnas av kommunen och syftar till att förbättra en persons livskompetens samt skapa sysselsättningsförutsättning-ar. Den ger inte upphov till något tjänsteförhållande eller anställningsförhållande mellan perso-nen och den instans som ordnar eller genomför verksamheten. Enligt lagen om arbetsverk-samhet i rehabiliteringssyfte ska arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ingå i en aktiverings-plan om arbets- och näringsbyrån, kommunen och personen tillsammans bedömer att perso-nen till följd av begränsningar i arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i offentlig arbets-kraftsservice eller arbete.

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen konstaterar att brist på lämpliga offentliga arbetskraftstjänster inte är en tillräcklig grund för att styra en person till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Inte heller det faktum att arbetslösheten eller utbetalningen av arbets-marknadsstöd har varit långvarig berättigar till slutsatsen att personen skulle ha begränsning-ar i arbets- och funktionsförmågan. Om en person under hot om att förlora sin arbetslöshets-förmån har varit förpliktad att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på ett sätt som inte motsvarar personens servicebehov, är det i samband med styrningen till arbetsverksam-het fråga om ett förfarande som strider mot rättsprinciperna som gäller god förvaltning (prin-cipen om ändamålsbundenhet och objektivitetsprincipen). 

BJO har dessutom fäst vikt vid bestämmelserna som gäller upprättandet av och innehållet i aktiveringsplanen. Aktiveringsplanerna innehöll inte alla punkter som förutsätts i lagen.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut EOAK/5424/2017 och EOAK/274/2018 har i sin helhet publicerats på justitieombudsmannens webbsidor www.oikeusasiamies.fi

Mer information fås av äldre justitieombudsmannasekreterare Päivi Pihlajisto, tfn 09 432 3388.