Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kritiserar två städers förfarande vid behandlingen av skadeståndsyrkanden

Vid verksamhetsområdet för välfärdstjänster i Uleåborgs stad har inte anvisningar för begäran om omprövning bifogats till beslut om skadeståndsyrkanden. I högsta förvaltningsdomstolens avgörandepraxis har framhävts att man för kommunala myndigheters beslut som gäller privaträttsliga avtal begär omprövning med kommunalbesvär enligt kommunallagen. Även justitiekanslern har instruerat att till beslut som gäller kommunala myndigheters avtal bifogas anvisningar för begäran om omprövning och kommunalbesvärsanvisningar. 
 
Den felaktiga uppfattningen om att man inte kan begära omprövning för beslut som gäller skadestånd grundade sig på ett enskilt avgörande givet av högsta förvaltningsdomstolen 2003. Högsta förvaltningsdomstolen har senare, redan år 2006, preciserat vilka ärenden som avgörs enligt förvaltningsprocesslagen. 
 
BJO betonade att det till det rättsskydd som tryggas i grundlagen hör att få sin sak behandlad på ett behörigt sätt och lagenligt i en behörig domstol. Enligt BJO förelåg det risk för att verksamhetsområdet för välfärdstjänster vid Uleåborgs stad med sitt förfarande hindrat att ifrågavarande klients sak behandlats på behörigt sätt och så att rättsskyddet förverkligats.  
 
Kouvola stad å sin sida behandlade skadeståndsyrkanden enligt avtalet mellan staden och försäkringsbolaget så, att alla personskador och alla skador som överskred självrisken överläts åt försäkringsbolaget för avgörande. Endast i ärenden som gällde sakskada och som klart underskred självrisken fattade staden beslut om ersättning utan att höra försäkringsbolaget. 
 
BJO konstaterade att staden inte kan överföra sina lagstadgade förpliktelser att fatta ett administrativt beslut åt ett försäkringsbolag i ett skadeståndsyrkande som framställts staden. Det att det också fanns möjlighet att anhängiggöra skadeståndsyrkandet för avgörande i tingsrätt, upphävde inte stadens skyldighet att behandla ett ärende som framställts den enligt vad som förutsätts i kommunalllagen och förvaltningslagen. Till ett beslut med anledning av ett skadeståndsyrkande borde anvisningar för begäran om omprövning enligt kommunallagen bifogas. Därtill borde till ett beslut med anledning av begäran om omprövning bifogas enligt kommunallagen en besvärsanvisning till förvaltningsdomstolen.

Vidare kritiserade BJO i sitt beslut de anvisningar för begäran om omprövning som ges åt klienten. 

- Det handlar om att den i grundlagen och förvaltningslagen tryggade serviceprincip som hör till grunderna för god förvaltning och att myndighetens rådgivningsskyldighet genomförs. Samma skadeståndsärende kan behandlas såväl i förvaltningsprocess som i allmän domstol, säger BJO Sakslin
 
Enligt BJO:s beslut ska till ett beslut om skadeståndsyrkande som fattats av kommunen bifogas anvisningar för hur en begäran om omprövning enligt kommunallagen görs. Också besvärsanvisningar till förvaltningsdomstolen ska bifogas till beslutet. Dessutom är det en del av god förvaltningssed att informera om möjligheten att genom stämningsansökan anhängiggöra ett privaträttsligt skadeståndsyrkande till behandling i tingsrätt.
 
- Detta är en i allmänhet svårförstådd fråga och därför är behovet av rådgivning stort i ett ärende som till sin natur är invecklat. Rådgivningsskyldigheten är av särskild vikt på grund av att man enligt lagen om domstolsvagifter kan uppbära en avgift på 250 euro för förvaltningsdomstolens avgörande. När klienten får tillräckligt med rådgivning kan denne bättre bedöma de rättssäkerhetsmetoder klienten har tillgång till. Det är också med tanke på det allmänna intresset motiverat att onödiga rättsprocesser undviks, säger BJO Maija Sakslin.
 
BJO Maija Sakslins beslut (på finska) EOAK/4661/2016 (Uleåborg) och EOAK/2802/2017 (Kouvola). Mer information ger referendarieråd Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.