Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Riksdagens biträdande justitieombudsman Sakslin kritiserar ortodoxa kyrkans förfarande vid meddelande av förrättningsförbud

Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin kritiserar det förfarande genom vilket Finlands ortodoxa kyrka ordnade hörandet av en kyrkoherde i ett ärende som gällde meddelande av förrättningsförbud. BJO anser att det inte kan betraktas som förenligt med god förvaltning att ordna hörandet med en förberedelsetid på 12 timmar. Kyrkoherden fick klockan 20.00 på söndag kväll hem till sig en kallelse till ett hörande som ordnades klockan 8.00 morgonen därpå.

Enligt förvaltningslagen ska en part innan ett ärende avgörs ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras.

BJO anser att kyrkoherden borde ha reserverats en faktisk möjlighet att påverka avgörandet i ärendet och ta del av de handlingar som anknyter till ärendet.

Finlands ortodoxa kyrkostyrelses begäran om hörande uppfyllde förvaltningslagens krav. Kyrkostyrelse motiverade kyrkans agerande med att den straffprocessuella lagstiftningen ger möjlighet att använda tvångsmedel med mycket kort tid för hörande och till och med utan hörande. Biträdande justitieombudsmannen påpekar att utfärdande av förrättningsförbud inte är en straffprocessuell tvångsåtgärd.

Enligt lagen om den ortodoxa kyrkan kan biskopen utfärda prästen förrättningsförbud för högst sex månader, om prästen misstänks ha gjort sig skyldig till allvarligt brott medan han verkat som kyrkoherde.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut EOAK/6254/2016 (på finska) har publicerats i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats, www.oikeusasiamies.fi

Mer information ger föredragande Kimmo Metsä, tfn 09 432 3389.