Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Alltför långa väntetid till tandvård


Justitieombudsmannen ger Tammerfors stad anmärkningar

26.6.2009

JO Riitta-Leena Paunio ger Tammerfors stad tre anmärkningar för alltför långa väntetider till icke akut tandvård. Vårdgarantin innebär att vård ska ges inom tre månader efter att behovet konstaterats. Vården kan skjutas upp med ytterligare tre månader om detta inte äventyrar patientens hälsa.

JO har prövat tre klagomål över alltför långa väntetider till icke akut tandvård. I två fall hade klagandena väntat på vård i över ett år och i det tredje fallet drygt sju månader, innan de vände sig till JO.

JO konstaterar att Tammerfors stad har handlat lagstridigt och underlåtit att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter då den inte ordnat icke akut tandvård för patienterna inom de maximitider som folkhälsolagen föreskriver. Staden hade inte heller, så som den enligt lagen borde ha gjort, utan dröjsmål eller inom maximitiderna ordnat vård i samarbete med en annan kommun eller samkommun eller köpt vård av andra serviceproducenter, trots att den visste att den inte själv kunde ordna vård inom den stadgade tiden.

En av klagandena hade lämnat en anmärkning till staden för att vårdgarantitiden överskridits. Staden besvarade anmärkningen över sex månader senare. Detta var enligt JO:s åsikt varken skäligt eller förenligt med god förvaltning. En anmärkning måste besvaras inom ca en månad eller inom 1 - 2 månader om ärendet är problematiskt eller kräver utredningsarbete.

I sin utredning till JO konstaterade Tammerfors stad att köerna till stadens tandvård snabbt hade vuxit sedan våren 2007, på grund av tandläkarbristen och det ökade behovet av akut tandvård. Vid utgången av februari 2008 hade hela 3 900 personer köat till icke akut tandvård i över sex månader. Staden hade dock lyckats förkorta köerna så att endast 1 820 personer köade till icke akut tandvård i slutet av augusti 2008. Avsikten var att köerna i början av 2009 inte längre skulle överskrida vårdgarantitiden. Enligt de uppgifter som JO:s kansli fått förverkligas vårdgarantin för närvarande inom den icke akuta tandvården i Tammerfors.

Justitieombudsmannens avgöranden dnr 557/4/08, 1061/4/08 och 1071/4/08 i sin helhet (på finska)

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.