Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Åbo yrkesinstitut förbjuder användning av piercingsmycken

Förbudet är alltför generellt och kränker de studerandes grundläggande rättigheter

1.9.2010

Biträdande JO Jussi Pajuoja kritiserar Åbo yrkesinstituts ordningsstadga för att den förbjuder användning av piercingsmycken under arbetstimmar. Han anser att förbudet är alltför generellt och kränker därför de studerandes grundläggande rättigheter.

Åbo yrkesinstitut har förbjudit de studerande inom resultatområdet för teknik att använda piercingsmycken i läppar och ögonbryn och på andra ställen i ansiktet samt öronringar. Förbudet gäller i läroanstaltens arbetssalar och arbetsmiljö samt på platser för inlärning i arbetet. Den som vill delta i undervisningen måste avlägsna sina piercingsmycken.

Piercingsmycken som döljs under kläderna behöver dock inte avlägsnas och inte heller tungsmycken. Piercingsmycken får användas under deltagande i klassundervisning och lektioner i allmänna ämnen samt under teorilektioner. Förbudet motiveras med arbetssäkerheten.

Biträdande JO konstaterar att piercingförbudet kan motiveras med arbetssäkerheten och kravet på en trygg inlärningsmiljö. Han ifrågasätter emellertid om ett enhetligt förbud är nödvändigt inom hela teknikområdet, som innehåller olika utbildninglinjer. Äventyras t.ex. en chaufförs, en murares eller en processkötares arbetssäkerhet om han eller hon har ett piercingsmycke i ansiktet?

Frågan om förbudets nödvändighet och omfattning måste enligt biträdande JO:s åsikt bedömas utifrån särdragen i varje utbildning. Man måste åtminstone bedöma varför ett förbud behövs i en viss situation och om de studerandes säkerhet kan garanteras på något annat sätt. Någon sådan tillräckligt exakt bedömning har enligt den information som biträdande JO fått i varje fall inte gjorts inom resultatområdet för teknik.

Piercade personers grundläggande rättigheter bör begränsas så litet som möjligt

Pajuoja understryker att läroanstalten utöver säkerheten måste beakta också de studerandes övriga grundläggande rättigheter. Förbudet inverkar på utseendet hos de studerande som använder piercingsmycken och begränsar sålunda deras jämlikhet i förhållande till studerande som inte använder sådana smycken. Dessutom inskränker förbudet deras självbestämmanderätt och integritet.

Med tanke på de studerandes rättssäkerhet är det också viktigt att tydligt motivera en begränsad användning av piercingsmycken och att informera om saken. På detta sätt kan man undvika onödiga begränsningar och säkerställa att de studerande förstår orsakerna till begränsningarna.

Biträdande JO ber undervisnings- och kulturministeriet meddela vilka åtgärder hans beslut föranleder

Efter sin prövning av Åbo yrkesinstituts praxis ber Pajuoja undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utreda också de piercingförbud som införts i Kouvola och Uleåborgs yrkesinstitut, i yrkesinstitutet Omnia och i Vammala yrkesskola. Han ber ministeriet före årets slut meddela vilka åtgärder hans beslut har föranlett hos ministeriet, Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 2948/2/08 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Sarja,
tfn (09) 432 3364.