Tarkastukset

Tarkastukset virastoissa ja laitoksissa ovat tärkeä osa oikeusasiamiehen työtä. Tarkastuksilla tutkitaan viranomaistoiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tarkastuspöytäkirjat löytyvät Ratkaisuhaun toimenpide-valikosta.

Vankilat, suljetut laitokset, puolustusvoimat

Oikeusasiamiehellä on lain mukaan velvollisuus tehdä tarkastuksia erityisesti vankiloissa ja suljetuissa laitoksissa.
 
Lisäksi tarkastuksia tehdään puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen yksiköissä sekä Suomen rauhanturvaamisjoukoissa.
 
Muita tarkastuskohteita ovat poliisilaitokset, syyttäjävirastot, tuomioistuimet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset, kuten kehitysvammalaitokset ja lastenkodit.

Epäkohdat tulevat esille

Usein tarkastuksilla tulee esiin asioita, jotka oikeusasiamies ottaa selvitettäviksi omasta aloitteestaan. Tarkastusten aikana käydyt luottamukselliset keskustelut tuovat esiin sellaisiakin epäkohtia, jotka eivät ole tulleet oikeusasiamiehen tietoon kanteluina.
 
Tarkastuksilla on tärkeä en­nal­ta ehkäisevä tehtävä. Samalla ne antavat kuvan viranomaisten toimintaedellytyksistä ja lisäävät tietämystä, jota tarvitaan kanteluiden ratkaisemisessa.

Huomion kohteena laitosolojen asianmukaisuus

Tarkastuksilla seurataan, että viranomaiset noudattavat velvoitettaan edistää yhdenvertaisuutta eivätkä riko syrjintäkieltoa.
 
Laitoksissa tarkastetaan laitosolojen asianmukaisuus, kuten majoitustilat, ravinto ja terveydenhoito. Myös laitoksiin sijoitettujen kohteluun sekä voimakeinojen ja kurinpidon käyttöön kiinnitettään huomiota.
 
Tarkastusten yhteydessä laitoksiin sijoitetuilla henkilöillä samoin kuin varusmiehillä on aina tilaisuus keskustella luottamuksellisesti oikeusasiamiehen tai hänen edustajansa kanssa.
 
Tarkastuskohteissa seurataan lisäksi, miten sujuvasti asiat hoidetaan, ovatko ratkaisut lainmukaisia ja ovatko niiden perustelut riittävät. Tarkastuksella keskustellaan aina myös henkilöstön ja laitoksen johdon kanssa sekä tarkastetaan asiakirjoja.

OPCAT-tarkastukset

Eduskunnan oikeusasiamiehestä tuli marraskuussa 2014 YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukainen kansallinen valvontaelin. Sen myötä tarkastuksiin tuli uusia piirteitä ja vaatimuksia.
 
Valvontaelimen tehtävänä on tehdä tarkastuksia paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä.
 
Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi poliisilaitokset ja tutkintavankilat, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt, psykiatriset sairaalat, koulukodit ja lastensuojelulaitokset.
 
Nyt tarkastuksia voidaan tehdä kaikkiin yksityisten ylläpitämiin paikkoihin, joissa voidaan pitää vapautensa menettäneitä henkilöitä. Näitä ovat esimerkiksi säilöönottotilat laivoilla, lentokoneissa ja yleisötilaisuuksissa.
 
Näillä tarkastuksilla voidaan käyttää apuna eri alojen asiantuntijoita, esimerkiksi lääkäreitä ja ns. kokemusasiantuntijoilta, esimerkiksi henkilöitä, jotka ovat itse olleet sijoitettuna johonkin laitokseen.

2023

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu