Utlåtanden

Riksdagens utskott brukar höra justitieombudsmannen eller en av de biträdande justitieombudsmännen som sakkunnig i lagberedningsfrågor.

Dessutom kan utskotten höra JO-kansliets föredragande som sakkunniga. Hörandena gäller i allmänhet aspekter på de grundläggande mänskliga rättigheterna.

De grundläggande och mänskliga rättigheterna  syns också i yttrandena

I yttrandena anförs synpunkter på olika slags betänkanden eller förslag till ny lagstiftning eller ändring av gällande lagstiftning.

Också i yttrandena tillförs lagberedning synpunkter som utgår från de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

2023

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni