Inspektioner

Under inspektionerna utreds laglighetsfrågor och hur myndigheterna tillgodoser de grundläggande mänskliga rättigheterna.Inspektionerna av ämbetsverk och inrättningar utgör en viktig del av JO:s arbete. Inspektionsprotokollen hittar du via åtgärdsfunktionen på Detaljerad sökning av avgöranden.

Lag om riksdagens justitieombudsman 5 §

Fängelser, slutna inrättningar och försvarsmakten

Enligt lagen ska JO i synnerhet inspektera fängelser och andra slutna inrättningar.
 
JO inspekterar regelbundet också försvarsmaktens och gränsbevakningens enheter samt Finlands fredsbevarande styrkor.

Andra inspektionsobjekt är polisstationerna, åklagarämbetena, domstolarna samt enheterna inom social- och hälsovården, t.ex. anstalterna för utvecklingsstörda samt barnhemmen.

Missförhållanden uppdagas

Under inspektionerna uppdagas ofta missförhållanden som JO undersöker på eget initiativ. Under enskilda samtal uppdagas dessutom missförhållanden som inte har framkommit i samband med klagomål.

Inspektionerna har en viktig förebyggande betydelse. De ger också en bild av myndigheternas verksamhetsförutsättningar samt information som behövs för avgörande av klagomål.

Förhållandena på inrättningar

Under inspektionerna granskar JO att myndigheterna främjar likabehandlig och inte bryter mot diskrimineringsförbudet.

JO inspekterar inrättningarnas förhållanden, bl.a. inkvarteringslokalerna, organiseringen av kosthållen samt hälso- och sjukvården.

JO undersöker också behandlingen av intagna samt användningen av maktmedel och disciplinära åtgärder. De intagna och även beväringarna alltid möjlighet att personligen samtala med JO.

JO kontrollerar också hur smidigt ärendena behandlas och att besluten är lagenliga och tillräckligt utförligt motiverade. Under inspektionerna förs alltid samtal med personalen och ledningen och granskas handlingar.

OPCAT-inspektioner

I november 2014 blev justitieombudsmannen det nationella tillsynsorganet i enlighet med det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr. Därmed kommer nya drag och krav införas i inspektionerna.

Tillsynsorganets uppgift är att inspektera ställen där frihetsberövade personer hålls. Sådana ställen är t.ex. polisinrättningar, fängelsen, förvarsanläggningar för utlänningar, psykiatriska sjukhus, skolhem och barnskyddsinstitutioner

Nu kan inspektioner göras på alla privat upprätthållna ställen där frihetsberövade personer kan hållas. Dessa är t.ex. förvarsenheter på fartyg, flygplan och offentliga tillfällen.
 
I dessa inspektioner kan experter av olika områden användas som hjälp, t.ex. läkare och s.k. erfarenhetsexperter, t.ex. personer som själv har varit placerade på inrättningar. 

2023

Januari

2022

December

November

Oktober

September

Juli