Vanhusten oikeudet

Oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että kaikki viranomaiset ja julkista tehtävää hoitavat yksityiset (kuten vanhuspalveluja kunnan ostopalveluna tarjoavat yksityiset yritykset) noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo kaikkien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä on toiminallisesti itsenäinen Ihmisoikeuskeskus, jonka tehtäviin kuuluu edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta sekä näihin liittyvää yhteistyötä, ja laatia selvityksiä, aloitteita ja lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi. Vanhusten oikeuksien edistäminen eri tavoin kuuluu Ihmisoikeuskeskuksen tehtäviin yhteistyössä mm. oikeusasiamiehen kanssa. 

 

Vanhusten oikeuksien edistämistehtävä

Vanhusten oikeuksien turvaaminen on osa kokonaisvaltaista perus- ja ihmisoikeuksien suojaamista, valvontaa ja edistämistä. Tavoitteena on vanhusten perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ihmisarvoinen elämä koko elämänkaaren aikana.

Oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimii Ihmisoikeuskeskus, joka täydentää ja tukee oikeusasiamiehen toimintaa edistämällä perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta sekä näihin liittyvää yhteistyötä, ja laatimalla selvityksiä, aloitteita ja lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi.

Oikeusasiamiehellä ja Ihmisoikeuskeskuksella erityistehtävät

Oikeusasiamiehellä ja Ihmisoikeuskeskuksella on kansainvälisiin yleissopimuksiin perustuvia erityistehtäviä, jotka tukevat vanhusten oikeuksien valvontaa ja edistämistä. Oikeusasiamies valvoo esimerkiksi muistisairaiden vanhusten oloja ja kohtelua myös YK:n yleissopimuksen mukaisena kansallisena valvontaelimenä.

Oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen yhteisenä tehtävänä on suojella, edistää ja seurata YK:n yleissopimuksessa taattujen vammaisten oikeuksien toteutumista Suomessa. Esimerkiksi muistisairaat vanhukset kuuluvat tämän yleissopimuksen piiriin.

Yleissopimusten mukaisiin tehtäviin liittyy kansainvälistä yhteistoimintaa, koulutusta ja tiedonvaihtoa, joka tukee oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen toimintaa vanhusten oikeuksien valvonnassa.

Vuosi 2019

Oikeusasiamiehellä oli aikaisemmin yksi vakituinen pääesittelijä vanhusten oikeuksien valvontaan. Eduskunta on myöntänyt oikeusasiamiehen kanslian vuoden 2019 toimintamenojen määrärahoihin 250 000 euroa käytettäväksi ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen. Tällä määrärahalla on palkattu vuoden 2019 loppuun asti yksi esittelijä oikeusasiamiehelle ja yksi asiantuntija Ihmisoikeuskeskukseen. Lisämäärärahaa käytetään myös ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkioihin, tarkastusmatkoihin, selvityksiin, koulutukseen ja tiedotukseen.

Oikeusasiamiehen vanhusten oikeuksien valvonnan merkittävään tehostamiseen on lisäbudjetissa myönnetty 350 000 euron lisämääräraha. Tämän lisämäärärahan avulla vanhusten oikeuksien laillisuusvalvontaan voidaan kohdentaa kaksi lisävirkaa sekä yksi asiantuntijan virka sidosryhmäyhteistyöhön ja viestintään.

Tiedote 30.1.2019

Kansallisen valvontaelimen tarkastukset vanhusten yksilöihin

Vuoden 2017 vanhusten oikeudet -jakso
Vuoden 2018 vanhusten oikeudet -jakso

 

Ihmisoikeuskeskus ja oikeusasiamiehen kanslia teettivät vuonna 2017 tutkimuksen seniorikansalaisten kotihoidosta. Tutkimuksessa tarkastellaan seniorikansalaisten ja heidän omaisten arvioita kotihoidosta ja kotihoidon tarpeesta.

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta