Valvonnan kohteet

Oikeusasiamiehen valvontaan kuuluvat viranomaiset, virkamiehet ja muutkin henkilöt ja yhteisöt, jotka hoitavat julkisia tehtäviä.

Viranomaiset ja virkamiehet

Viranomaisia ovat tuomioistuimet, valtion virastot ja laitokset sekä kuntien toimielimet.

Virkamiehet puolestaan ovat virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen.

Virkamiehiä työskentelee esimerkiksi valtion ja kuntien virastoissa, yliopistoissa ja valtion liikelaitoksissa. Myös kirkon palveluksessa ja seurakuntien yhteistyöelimissä on virkamiehiä. Samoin heitä on Ahvenanmaan maakunnan, Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen palveluksessa sekä esimerkiksi Kunnallisessa eläkelaitoksessa tai Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa.

Oikeusasiamies valvoo myös mm. valtioneuvoston jäsenten virkatointen laillisuutta.

Muut julkista tehtävää hoitavat

Oikeusasiamiehen valvontaan kuuluvat lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja kunnallisen lautakunnan jäsenet. Samoin siihen kuuluvat muut julkisyhteisön tai julkisen laitoksen toimielinten jäsenet ja muut luottamushenkilöt, kuten komitean, toimikunnan ja neuvottelukunnan jäsenet.

Julkista tehtävää voi hoitaa muukin kuin virkamies tai viranomainen. Esimerkiksi yksityinen vakuutusyhtiö ja työttömyyskassa kuuluvat oikeusasiamiehen valvontaan silloin, kun ne hoitavat lakisääteisiä vakuutuksia tai korvauksia. Myös kalastuksenvalvoja hoitaa julkista tehtävää.

Oikeusasiamiehen tulkintakäytännön perusteella ratkeaa viime kädessä, milloin on kyse julkisesta tehtävästä. Olennaista arvioinnissa on tehtävän luonne.

Mitä oikeusasiamies ei valvo?

Oikeusasiamies ei valvo eduskunnan lainsäädäntötyötä eikä kansanedustajien toimintaa.

Hän ei liioin voi puuttua yritysten, yksityisten ammatinharjoittajien tai yksityishenkilöiden menettelyyn eikä heidän välisiinsä oikeudellisiin kysymyksiin.

Oikeusasiamies ei myöskään valvo
valtioneuvoston oikeuskanslerin toimintaa, sillä oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat laillisuusvalvojina toisistaan riippumattomia.