Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio

Kansallisen ihmisoikeusinstituution rakenne ja toiminta

Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta muodostavat yhdessä Eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.
 
Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat lailla perustettuja itsenäisiä ja riippumattomia ihmisoikeuksia edistäviä ja turvaavia toimielimiä. Niiden asemaa, tehtäviä ja kokoonpanoa määrittelevät YK:n vuonna 1993 hyväksymät kriteerit, nk. Pariisin periaatteet.
 
A-statuksen saaneet ihmisoikeusinstituutiot täyttävät täysin nämä kriteerit. A-status on myönnetty n. 120 instituutiolle (tammikuu 2017).

Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on myönnetty A-status vuosiksi 2014-2019. Statuksen myötä ihmisoikeusinstituutiolla on puheoikeus YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja äänioikeus kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden maailmanliitossa GANHRIssa.
 
Suomen ihmisoikeusinstituutio on aktiivisesti mukana niin GANHRIn kuin myös kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisen verkoston ENNHRIn toiminnassa ja molempien hallituksessa vuoden 2016 maaliskuusta alkaen.

Kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla on vuodesta 2016 alkaen ollut lakisääteisenä erityistehtävänä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta.

Kansallisen ihmisoikeusinstituution toiminnan tavoitteet

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution eri toimijoiden yhteiset tavoitteet on määritelty ihmisoikeusinstituution pitkän aikavälin strategiassa vuonna 2014.

Ihmisoikeusinstituution tavoitteina ovat, että

1. Yleinen tietoisuus, ymmärrys ja osaaminen perus- ja ihmisoikeuksista lisääntyy ja niiden kunnioittaminen vahvistuu.

2. Puutteet perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa tunnistetaan ja korjataan.

3. Kansallinen lainsäädäntö ja muu normisto sekä niiden soveltamiskäytäntö turvaavat tehokkaasti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset saatetaan voimaan ja muut ihmisoikeusinstrumentit omaksutaan joutuisasti ja pannaan täytäntöön tehokkaasti.

5. Oikeusvaltioperiaate toteutuu.